منابع کانونی رتبه‌های زیر 10 کنکور تجربی 401- بخش سوم

منابع کانونی رتبه‌های زیر 10 کنکور تجربی 401- بخش سوم کانون فرهنگی آموزش قلم چی

منابع کانونی رتبه‌های زیر 10 کنکور تجربی 401- بخش سوم

در این مطلب به منابع مطالعاتی رتبه‌های تک رقمی کنکور 1401   پرداخته اییم.

 در کامنت ها بنویسید شما از چه منابع کانونی استفاده می کنید؟ همچنین اگر سوال یا چالشی دارید بنویسید تا برترها به شما پاسخ دهند. 


در میان منابع مطالعاتی رضا کتاب های ســه ســطحی برای درس های ریاضی، فیزیک و شــیمی و زرد اختصاصی جای دارد. علت اســتفاده رضا از کتاب های ســه سطحی تعداد تست مناسب، سطح بالا و مناســب بودن برای مرور در روزهای منتهی به آزمون است
رتبه ی 14 تجربی کشــور از کتاب های سه سطحی برای درس های ریاضی، فیزیک و شیمی و آبی برای درس زیست شناســی استفاده کرد. او دلیل اســتفاده خود از کتاب های سه سطحی را سطح مناسب تست ها و چالشی بودن شان مطرح می کند.
از کتاب های سه سطحی هر سه پایه برای درس ریاضی استفاده کرد و از نوع پرداخت این کتاب ها به موضوع ها و تست رضایت کامل دارد. او برای افزایش نمره در درس ریاضی کتاب های سه سطحی کانون را پیشنهاد می کند. 
علی از کتاب های ســه ســطحی هم در درس های عمومی مثل دینی و هم در درس های اختصاصی مانند زیست و فیزیک استفاده می کرد
ســانیار در درس های ریاضی، فیزیک و شیمی از کتاب سه ســطحی و همچنین چهار سطحی که شــامل 8 آزمون بود، اســتفاده می کرد که از ویژگی آن به اســتاندارد، سخت بودن و مروری بودن آن اشــاره می کند و می گوید که کمک می کرد تا تست های مختلف از طیف زیادی از موضوعات را تحلیل کند.
ثمیــن در درس فیزیک از کتاب آبی اســتفاده کرد و آن را برای آمــوزش و تکمیل یادگیری منبع مناســبی میداند. او همچنین از کتاب های سه ســطحی برای درس های زیست شناسی و فیزیک اســتفاده کرد؛ او می گوید: »وجود تست های شناســنامه دار در قالب سوالات نسبتا دشــوارتر، ویژگی منحصربه فرد کتاب های سه سطحی اســت و برای رسیدن به تسلط حداکثری در مباحث مفید هستند.« کتاب های جمع بندی و زرد عمومی هم در برنامه های ثمین قرار داشتند.
در پایه ی دهم از کتاب های ســه سطحی شــیمی، عربی، ریاضی و فیزیک استفاده کرد. کیارش در درس ریاضی)سال دوازدهم( و زیست)سال یازدهم( به دلیل حجم باالی مطالب خیلی از برنامه عقب افتاده و افت کرده بود. او ســبک مطالعه ی خود را تغییر داد و هر روز درس زیســت و ریاضی را در برنامه ی خود قرار داد و تست های بیشتری تمرین کرد. به طوریکه در سال دوازدهم، درس زیست نقطه ی قوت کیارش شد.


دانش آموزان عزیز، برای رزرو  پشتیبان ویژه و مشاور کنکور، میتوانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.یا به لینک زیر مراجعه کنید.

ثبت نام مشاوره و  پشتیبان ویژه با رتبه‌های برتر


میرمحمد عراقی
تهيه شده توسط : میرمحمد عراقی
2/3/2023 4:54:16 PM