روانشناسی-درس هشتم_ درسنامه و نکات - مبینا احدنیا

در این مطلب که مرتبط با اخرین درس این کتاب است سعی شده نکات لازم و تست خیز به همراه مثال هایی برای درک هر چه بهتر مطالب بیان شود.

روانشناسی-درس هشتم_ درسنامه و نکات - مبینا احدنیا

سلام دوستان خدا قوت ...

رسیدیم به اخرین درس کتاب روانشناسی . در این مطلب نیز سعی شده نکات تست خیز و مهم این درس بیان شود. هم چنین مثال هایی برای درک بهتر در میان مطالب اورده شده.

نمونه ای از مطالب در قسمت پایین اورده شده .برای راحتی کار میتوانید فایل کامل را از قسنت ضمیمه دانلود کنید.


روانشناسی سلامت : شاخه ای از روانشناسی است که از یافته های علم روانشناسی برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمی بهره می برد.


دو مفهوم مهم در روانشناسی سلامت :              1.درمان بیماری های جسمانی                                         2.پیشگیری  از بیماری های جسمانی

نکات این نمودار :(نمودار را میتوانید با دانلود فایل ضمیمه مشاهده کنید.)
سمت راست پیوستار ، سبز رنگ است و سلامت کامل را نشان میدهد
سمت چپ پیوستار ، قرمز رنگ است و مرگ را نشان میدهد
وسط پیوستار زرد رنگ است و حالت میانه را نشان میدهد
بین سلامت کامل و مرگ درجات مختلفی از سلامتی وجود دارد.
بیماری و سلامت دو جنبه جداگانه نیستند


 اهداف روانشناسی سلامت : 

پیشگیری از بیماری ها 
حفظ سلامتی
درمان بیماری ها 
ارتقای سلامتی


  نقش متقابل عوامل جسمانی و روانی در سلامت روان :
.
1عامل ایجاد بیماری های جسمانی : 

متغیر های روان شناختی                          ( موجب)                                بیماری های جسمانی


  2پیامد بیماری های جسمانی : 

بیماری های جسمی                                                    (موجب)                                          متغیر های روان شناختی


  سبک زندگی و بیماری :
تعریف سبک زندگی : مجموعه الگو های رفتاری و شناختی که افراد معمولا در زندگی روزمره از ان استفاده میکنند.

سبک زندگی سبک متغیر روان شناختی است که بیشتر در نقش عامل ایجاد بیماری های جسمانی بررسی میشود.

ابعاد مهم سبک زندگی :

.1تغذیه                                       .2ورزش .                                                    3 .فشارهای روانی و مقابله با ان

6/4/2023 9:06:42 PM
Menu