حال - عربی دوازدهم - نکته و تست - رادمن سرداری

در این مطلب به بررسی مبحث " حال " پرداختیم . در آزمون 17 آذر از این مبحث سوال خواهید داشت .

حال - عربی دوازدهم - نکته و تست - رادمن سرداری

سلام دوستان !🖐


در این مطلب به بررسی مبحث " حال " پرداختیم . در آزمون 17 آذر از این مبحث سوال خواهید داشت .

فایل اصلی را می توانید در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید .

اگر سوالی داشتید در قسمت کامنت ها از بنده بپرسید . همچنین نکات و تست های چالشی که سراغ دارید را می توانید کامنت کنید تا در مطلب بعدی این نکات با نام خودتان در سایت قرار گیرد .

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج کانون برترها را دنبال کنید، همچنین می توانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید.
 


منظور از حال همان قید حالت در فارسی است .

حال یک اسم مشتق ( اسمی که معنای صفتی دارد ) ، منصوب و نکره است که بعد از اسم معرفه می آید و حالت و چگونگی آن اسم را به هنگام انجام فعل جمله مطرح می کند .


 مثال
رأیتُ الولد ، مسروراً.
پسر را خوشحال دیدم.
دَخَلَ علیٌ الی الصّف ، ضاحکاً.
علی خندان به کلاس وارد شد.1 – مفرد ( اً ) : جاء الرجل عالماً

2 – اسم مثنی ( فقط با ینِ ) : شاهدتُ اللاعبَینِ ناجِحَینِ

3 – جمع مذکر سالم ( فقط با ینَ ) : رجع الطّلاب مبتسمینَ

4 – جمع مونث سالم ( فقط با اتٍ ) : وَصَلَت المجتهدات فرحاتٍ


موارد زیر شبیه حال هستند اما با حال اشتباه نگیرید :

1 – صفتی که بعد از اسم نکره بیاید : وجدتُ حقیبةً جمیلةً ( موصوف نکره است در صورتی که صاحب حال باید معرفه باشد )

2 – صفتی که بعد از اسم معرفه بیاید : وجدتٌ الحقبیة الجمیلة ( صفت معرفه است در صورتی که حال باید نکره باشد )

3 – مفعول دوم : أطعَمَت الأُم الولد الطعام ( طعامآً ) : مادر به کودک غذا ( یی ) داد ( در فارسی به مفعول دوم متمم می گوییم ) گاهی قید حالت به صورت یک جملۀ اسمیه می آید . 

با فرمول : اسم معرفه + " و " + مبتدا ( ضمیر منفصل ) + خبر

مثال : رأیتُ الفلّاحَ و هو یجمَعُ المحصول : کشاورز را دیدم درحالی که محصول را جمع می کرد .


اسم معرفه " و " مبتدا ( ضمیر منفصل )  خبر 
الفلّاحَ و هو یجمَعُ 


جملۀ حالیه با سه فرمول دیگر نیز می تواند بیاید :

1 – مضارع تنها : ذهبَ علی یضحک

2 – " و " + قد + ماضی : دخلتُ و قد کنت مسروراً

3 – " و " + لم + مضارع : خرجتُ مِن الصّف و لم أُشاهِد أحداً
 ( سراسری انسانی 95 ) 

عیّن الحال :

1 ) قال الطّائر المسجون مضطرّاً !

2 ) یا صاحبی اُقتلنی فی الحال تکرّماً !

3 ) أو أعطنی قلیلاً من الحبّ محبّةً !

4 ) أو خلّصنی من هذا القفص راحةً !


 

( سراسری تجربی 93 ) 

عیّن ما لیس فیه الحال :

1 ) قطعت هذه الطّالبة طریقها نحو المدرسة مُسرعة !

2 ) نشاهد فی أعماق البحار الظّلمات متراکمة فی طبقاتٍ !

3 ) اندفع المجاهدون إلی القتال متوکّلین علی الله تعالی !

4 ) لیس العدوّ قادراً علی أن یسیطر علی شعبنا المقاوم !( سراسری تجربی 97 ) 

عیّن « الحال » :

1 ) جعل الله لنا فی الدنیا من کلّ الموجودات زوجین !

2 ) نسأل الله أن یجعل السکینة فی قلوب الخائفین !

3 ) اِندفع شباب المسلمین إلی مراکز العلم فرحین !

4 ) کان طلّاب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین !


( سراسری تجربی 95 )

عیّن صاحب الحال و هو فاعل :

1 ) تحمل الطالبة الحجارة ثقیلة !

2 ) ساعدت الاُمّ أخی الصغیر مریضاً !

3 ) ینادی هذا الوالد ابنه نائماً !

4 ) شجّع هولاء الطّالب النموذجیّ مصفّقین !

 

( سراسری ریاضی 91 )

عیّن العبارة الّتی تبیّن حالة الفاعل :

1 ) إنّ الأنبیاء یهدون النّاس ضالّین !

2 ) نبَّهته اُمّه نادماً علی عمله السیّئ !

3 ) اِستیقظت الطفلة من النوم قلقة !

4 ) لأساعد إخوانی المسلمین مظلومین ! پاسخ تست 1 : گزینه 1 ؛

« مضطرّاً » حال مفرد است . در سَایر گزینه ها مشتق نکره منصوب وجود ندارد .

نکته : « قلیلاً » مشتق نکره و منصوب است اما حال نیست بلکه مفعول دوم است .
 پاسخ تست 2 : گزینه 4 ؛

« قادراً » پس از فعل ناقصه آمده و نقش خبر دارد نه حال .

در سایر گزینه ها به ترتیب مُسرعة ، متراکمة و متوکّلین حال هستند .
 پاسخ تست 3  : گزینه 3 ؛

بررسی گزینه ها : 

1 ) « زوجین » مفعول است .

2 ) « السکینة » مفعول و « الخائفین » مضاف الیه است .

3 ) « فرحینَ » حال و صاحب حال « شباب » است .

4 ) « دؤوبین » خبر است نه حال .پاسخ تست 4 : گزینه 4 ؛

در سایر گزینه ها صاحب حال مفعول است . در گزینه 4 « مصفّقین » حال و « هولاء » صاحب حال است که نقش فاعل دارد . 

 


پاسخ تست 5 : گزینه 3 ؛

بررسی گزینه ها :

گزینه 1 : ضالّین به حالت النّاس اشاره دارد که مفعول است .

گزینه 2 : نادماً مفرد مذکر است و به ضمیر « ه » برمی گردد که نقش مفعول دارد .

گزینه 3 : قَلِقَة حالت الطفلة را بیان می کند که فاعل است .

گزینه 4 : إخوان مفعول است و مظلومین حال آن . ( اگر قرار بود حال برای ضمیر مستتر أنا باشد ، باید به صورت مفرد می آمد ) .
موفق باشید !

 

3/30/2023 6:27:53 AM