منابع کامل کتاب‌های تست و آموزشی کنکور هنرستان

کتاب‌های زرد (10 کنکور) و کتاب‌های آبی (تست‌های پیمانه‌ای)، دو منبع اصلی مطالعاتی کنکور هنرستان هستند.

منابع کامل کتاب‌های تست و آموزشی کنکور هنرستان

هر داوطلب کنکور هنرستان دو کتاب زرد در اختیار خواهد داشت. یکی کتاب 10 کنکور عمومی، پایه و شایستگی‌های غیر فنی و دیگری کتاب 10 کنکور درس‌های اختصاصی است که منبع اصلی مطالعه در دوران جمع‌بندی است.

کتاب زرد عمومی، پایه و شایستگی‌های غیر فنی شامل 10 مجموعه آزمون از درس‌های مشترک تمام رشته‌ها مطابق کنکور سراسری هنرستان است. (از لحاظ بودجه‌بندی، محتوا و ترتیب ارائه درس‌ها)

کتاب زرد اختصاصی نیز شامل 10 آزمون مطابق کنکور سراسری از 8 درس اختصاصی سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است.

کتاب‌های آبی شامل درس‌نامه، تست و پاسخ تشریحی است که در هر درس به طور پیمانه‌ای و به تفکیک پودمان‌های کتاب‌های درسی تولید شده‌اند.


بیان فاتحی

فایل های ضمیمه

منابع کامل کتاب های تست و آموزش کنکور هنرستان
4/2/2023 9:34:19 AM