فیلم تحلیل سوالات کنکور 1401 - اختصاصی رشته ریاضی

ریاضی : علی اصغر شریفی - مصطفی کرمی - سروش موئینی - مجید رفعتی فیزیک : وحید مجدآبادی شیمی : علی افخمی نیا - محمدعلی مومن زاده

فیلم تحلیل سوالات کنکور 1401 - اختصاصی رشته ریاضی

ریاضی : علی اصغر شریفی - مصطفی کرمی - سروش موئینی - مجید رفعتی

فیزیک : وحید مجدآبادی

شیمی : علی افخمی نیا - محمدعلی مومن زاده

فایل های ضمیمه

ریاضی | حل سوالات 101 تا 105
ریاضی | حل سوالات 106 تا 110
ریاضی | حل سوالات 111 تا 115
ریاضی | حل سوالات 116 تا 120
ریاضی | حل سوالات 121 تا 125
ریاضی | حل سوالات 126 تا 130
ریاضی | حل سوالات 131 تا 135
ریاضی | حل سوالات 136 تا 140
ریاضی | حل سوالات 141 تا 145
ریاضی | حل سوالات 146 تا 150
فیزیک | حل سوالات 151 تا 155
فیزیک | حل سوالات 156 تا 160
فیزیک | حل سوالات 161 تا 165
فیزیک | حل سوالات 166 تا 170
فیزیک | حل سوالات 171 تا 175
فیزیک | حل سوالات 176 تا 180
فیزیک | حل سوالات 181 تا 185
فیزیک | حل سوالات 186 تا 190
شیمی | حل سوالات 191 تا 194
شیمی | حل سوالات 195 تا 197
شیمی | حل سوال 198
شیمی | حل سوال 199
شیمی | حل سوالات 200 تا 201
شیمی | حل سوالات 202 تا 203
شیمی | حل سوالات 204 تا 205
شیمی | حل سوالات 206 تا 208
شیمی | حل سوالات 209 تا 211
شیمی | حل سوالات 212 تا 213
شیمی | حل سوالات 214 تا 215
شیمی | حل سوالات 216 تا 217
شیمی | حل سوالات 218 تا 220
6/5/2023 11:26:42 AM
Menu