خلاصه نکات و تست فیزیک سه سال- فیزیک کنکور ریاضی- حنانه اتفاقی

درسنامه کل فیزیک مقطع 12 ریاضی ازمون 3 تیر حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجوی معماری دانشگاه تهران

خلاصه نکات و تست فیزیک سه سال- فیزیک کنکور ریاضی- حنانه اتفاقی

درسنامه کل فیزیک  (فیزیک 1و2و3) 

مقطع 12 ریاضی ازمون 3 تیر

حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجوی معماری دانشگاه تهران 

5/30/2023 11:43:05 AM
Menu