تست‌های کنکوری - فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم به حل تست‌های فلسفه که در کنکورهای نظام قدیم طرح شده اند و مطابق با نظام جدید هستند ، بپردازیم .

تست‌های کنکوری - فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی  . . . ! ! ! 

 در این بخش قصد داریم به حل تست های فلسفه که در کنکورهای نظام قدیم طرح شده اند و مطابق با نظام جدید هستند ، بپردازیم .
 
 دوستان عزیز ، لطفاً ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . . .

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400
ویژگی های مطلب :

⬛  تست های کنکوری  ⬛

⬛  پاسخنامه تشریحی  ⬛1-کدام عبارت مورد قبول و استفاده همه دانشمندان علوم تجربی است ؟ (کنکور 97 داخل) 

1)هر حادثه ای در این جهان ، با دخالت آگاهانه یک عامل ایجاد می شود . 

2)اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت ، از فرض هایی است که به ندرت نقض می شود . 

3)حواس به ندرت خطا می کنند و بنابراین می توان ادراکات آنها را اساس علوم دانست . 

4)روش تجربی روشی است که به کمک آن ، می توان بسیاری از اسرار طبیعت را کشف کرد . 


پاسخ گزینه 4 است . تشریح سایر گزینه ها :

گزینه 1 : بعضی حوادث عامل آگاهانه ندارند مانند سقوط یک سنگ از کوه .

گزینه 2 : اصل یکنواخت عمل کردن به هیچ عنوان قابل نقض نیست .

گزینه 3 : اساس علوم مبانی فلسفی آنها است نه ادراک حسی . 2-اسناد هستی به یک چیز ، به وسیله کدام مورد انجام می گیرد ؟ (کنکور 97 داخل) 

1)جملات اسنادی                   2)پرسش از هستی                      3)قضایای دو جزئی                     4)استدلال و برهان

 

پاسخ گزینه 3 است . اسناد هستی به یک چیز در قالب قضیه ای دو جزئی که موضوع آن همان چیز یا ماهیت است و محمول آن هستی و وجود است ، انجام می گیرد .


3-منکرین اصل علیت کدام مورد را انکار می کنند ؟ (کنکور 97 داخل) 

1)وجود رابطه میان حوادث                                2)تأثیر مشاهدات بر باورها 

3)تأثیر مشاهدات بر باورهای انسان                  4)تعاقب برخی از حوادث نسبت به هم


پاسخ گزینه 1 است . منکرین اصل علیت به تأثیر و تأثر میان حوادث قائل نبوده و می گویند که تنها چیزی که ذهن مشاهده می کند ، توالی حوادث است . 4-کدام مورد در اصل یک سوال فلسفی است ؟ (کنکور 96 داخل)

1)کدام مکتب انسان را تابع اقتصاد می داند ؟                        2)آیا انسان ها در ابتدا نژاد واحدی داشته اند ؟ 

3)آزادی تابع فرهنگ است یا فرهنگ تابع آزادی ؟                  4)چگونه انسان می تواند خودخواهی را با دیگر خواهی جمع کند ؟ 


پاسخ گزینه 3 است . عقایدی که فلسفه در پی اثبات آنهاست ، با روش های علمی و تجربی قابل اثبات نیستند . در گزینه ی 3 سوال مطرح شده به دنبال تبیین عقلانی بحث آزادی و فرهنگ بوده و به ریشه های بحث اشاره دارد ، نه یک دانش خاص نظیر جامعه شناسی ، تاریخ یا اخلاق .5-کدام مورد به نتیجه نهایی تلاش های سقراط برای کشف راز سخن سروش معبد دلفی اشاره دارد ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)دانای حقیقی کسی جز خداوند نیست .                                 2)کسی که از نادانی خود خبر دارد ، دانا است . 

3)کسانی که بیشتر به دانایی شهره بودند ، نادان تر بودند .      4)داناترین آدمیان کسانی اند که مانند سقراط ، هیچ نمی دانند . 


پاسخ گزینه 2 است . سقراط راز پیام سروش دلفی را نمایان ساختن نادانی آدمی معرفی می کند و معتقد است خود به عنوان مثال مطرح شده که هر کس همچون خود او بداند که نمی داند در حقیقت دانا است ، در واقع همان آگاهی نسبت به نادانی خود . 6-کدام یک از ویژگی های لازم برای زعیم مدینه فاضله فارابی نیست ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)نبوت                          2)خردمندی                           3)سرشت عالی                        4)توانایی اداره مردم 


پاسخ گزینه 1 است . به عقیده فارابی ، پیامبر در زمان حیات خویش معلم و مدبر و راهنمای مدینه ی فاضله است و پس از او این مقام به امامان و جانشینان او واگذار می شود . پس نبوت شرط زعیم نیست . 7-پاسخ اصلی ابن سینا به این سوال که (( چرا نظام عالم نظام احسن است ؟)) ، کدام است ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)وقایع ویرانگر هم جزء ضروری نظام عالم اند .              2)هر موجودی به سوی خیر و کمال حرکت می کند . 

3)نظام موجودات منطبق بر علم الهی است .                 4)هر موجودی در طبیعت نقش خاصی دارد .


پاسخ گزینه 3 است . در نظر ابن سینا عنایت باری تعالی بر همه ی موجودات است و ضروری است همه موجودات مطابق با علم الهی باشند تا نیکوترین نظام پدید آید . 8-منظور سهروردی از نور کدام است ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)هستی مطلق                      2)حقایق مجرده                      3)واقعیت اشیاء                      4)ذات باری تعالی 


پاسخ گزینه 3 است . سهروردی از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند . دقت کنید که هستی مطلق و ذات باری تعالی نور محض است ، نه لفظ مطلق نور . 9-کدام مورد در توضیح مفهوم (( اصالت )) در بحث (( اصالت وجود یا ماهیت )) مناسب تر است ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)آن چه که قائم به چیز دیگری نیست .                       2)مفهومی که دارای منشأ واقعی باشد .

3)چیزی که دارای نوعی مصداق باشد .                         4)آن چه که واقعیت را تشکیل می دهد . 


پاسخ گزینه 4 است . اینکه اصالت با وجود است یا ماهیت ، بدان معنا است که کدام یک از این موارد واقعیت یا عینیت دارد . پس هر کدام از آن ها در صورتی که واقعیت چیزی را تشکیل دهند ، اصالتمند هستند . 10-درباره مفاد کدام عبارت ، میان معتقدان به اصل علیت و منکران آن اختلاف نظر وجود دارد ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)به دنبال هم آمدن دو حادثه ، نشان دهنده تأثیر پذیری یکی از دیگری نیست .

2)به جز حس و تجربه راهی برای اثبات یا رد اثر آتش بر سوختن اشیاء نداریم . 

3)حواس ما گواهی می دهد که برخی از حوادث ، همواره پی در پی اتفاق می افتند .

4)زیر سوال رفتن اصل علیت ، شناخت ما را نسبت به قوانین هستی مخدوش می کند . 


پاسخ گزینه 4 است . انکار قانون علیت به منزله ی فروپاشی جهان و علم و دانش بشر است و در واقع ، هم رشته ی وجودی بین اشیا و موجودات جهان را پاره می کند و هم شناخت ما را نسبت به قوانین هستی مخدوش می نماید . 11-اعتقاد به کدام مطلب ، معتقدان به اصالت فرد را از طرفداران اصالت جامعه جدا می کند ؟ (کنکور 95 داخل) 

1)وجود جامعه وابسته به وجود افراد است .                             2)جامعه همان مجموع افراد اجتماع است .

3)جامعه ، تجمع مردمی با هدف های مشترک است .               4)حیثیت اجتماعی ، وابسته به وجود جامعه است .

 

پاسخ گزینه 2 است . پیروان مکتب اصالت فرد در جامعه شناسی ، در حقیقت جامعه را چیزي غیر از مجموع افراد نمی دانند .12-کدام مورد برای این پرسش که (( چرا سقراط را بنیان گذار فلسفه نامیده اند ؟)) پاسخ مناسب تری ارائه می دهد ؟  (کنکور 95 داخل)

1)تاریخ تفکر فلسفی با او آغاز شد .                        2)توانایی عقل را نشان داد .

3)جهل مرکب سوفسطائیان را آشکار کرد .              4)تأمل در خویشتن را به انسان یاد داد . 


پاسخ گزینه 2 است . سقراط انسان ها را به کشف گوهر الهی درون خود (قوه ي تعقل) دعوت می کرد ؛ به همین سبب او را بنیان گذار فلسفه دانسته اند . او بود که توانایی عقل انسان را به خود او شناسانید . 13-مفاد کدام عبارت بیانگر نظر خاص پروتاگوراس است ؟ (کنکور 95 داخل) 

1)ادراک حسی انسان ها را به امر ثابتی نمی رساند .                2)هر کسی حقیقت را با برداشت خودش می فهمد . 

3)انسان ها در مورد حقیقت با هم اختلاف نظر دارند .           4)هر چیزی که انسان درک کند ، حقیقت است . 


پاسخ گزینه 4 است . پروتاگوراس عقیده داشت که انسان معیار همه چیز است . یعنی چون همگان نمی توانند در هیچ اصل مشترکی به نام حقیقت به وحدت نظر برسند ، پس حقیقت جنبه ي خصوصی و شخصی دارد و هرکس هر چه بپندارد و تخیل کند ، براي او حقیقت است . 14-کدام مورد بیانگر تفاوت اساسی رابطه علیت با سایر روابط است ؟ (کنکور 95 داخل)

1)یک طرف رابطه ، خود رابطه است .                         2)عمیق تر از سایر روابط است . 

3)در ادامه ی وجود طرفین ، رابطه است .                 4)یکی از دو طرف نیازمند و طرف دیگر بی نیاز است . 


پاسخ گزینه 2 است . رابطه ي علیت رابطه اي است که نه بعد از وجود دو طرف رابطه بلکه درست در خود وجود آن دو برقرار می شود . این رابطه از روابط دیگر عمیق تر است . بررسی سایر گزینه ها :

گزینه 1 : یک طرف علت و طرف دیگر معلول است .

گزینه 3 : بیانگر روابط بعد از وجود است . 

گزینه 4 : فقط در رابطه ي معلول با علت العلل است که یک طرف بی نیاز است و در مصادیق دیگر رابطه ي علیت ، هر علت خود معلولِ علت دیگري است و در نتیجه نیازمند است . 15-با توجه به نظر فارابی ، از (( مدنی بالطبع بودن انسان )) کدام مطلب را نمی توان برداشت کرد ؟ (کنکور 95 داخل) 

1)گرایش به اجتماع در بشر غیر اکتسابی است .                            2)نیاز متقابل انسان ها را به سوی یکدیگر کشانده است . 

3)بشر ناخواسته و ناآگاهانه به تشکیل اجتماع تن داده است .     4)بدون زندگی اجتماعی ، دستیابی به سعادت غیر ممکن است . 


پاسخ گزینه 3 است . بشر به تشکیل اجتماع گرایش دارد و اجتماعی زندگی کردن انسان ها ، ناخواسته نیست .16-با توجه به دیدگاه های شیخ اشراق ، تفاوت اصلی موجودات در چیست ؟ (کنکور 95 داخل) 

1)مادی یا مجرد بودن                              2)نورانیت یا ظلمانیت 

3)شدت و ضعف نورانیت                       4)استقلال یا وابستگی وجودی 


پاسخ گزینه 3 است . سهروردي از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند و تفاوت موجودات را در شدت و ضعف نورانیت آنها می داند . 17-کوشش اصلی فلسفه اخلاق چیست ؟ (کنکور 94 داخل) 

1)تعیین باید و نباید های اخلاقی                          2)تعریف و تبیین مفاهیم اخلاقی

3)پاسخ عقلانی به سوالات علم اخلاق                 4)یافتن مبانی عقلانی علم اخلاق 


پاسخ گزینه 4 است . در فلسفه اخلاق هم مثل فلسفه سیاست ، سعی می شود یک مبنا و شالوده عقلی پیدا شود تا بر اساس آن بتوان احکام و قواعد علم اخلاق را تبیین عقلانی کرد . 18-کدام یک بیانگر نظر سقراط درباره انسان است ؟ (کنکور 94 داخل) 

1)هر قدر نادان تر باشد ، در واقع داناتر است .                      2)هرگز نباید گمان کند که چیزی را می داند . 

3)می تواند با تأمل در خود به معرفت دست یابد .                4)از هیچ چیزی نباید هراسی به دل راه دهد .

 

پاسخ گزینه 3 است . تشریح سایر گزینه ها : 

گزینه 1 : از نظر سقراط افزایش نادانی ، علت افزایش دانایی نیست ؛ بلکه قدم اول برای رسیدن به دانایی ، اعتراف به نادانی است . 

گزینه 2 : سقراط به دنبال تعریف ثابت از اشیا بود . پس گزینه 2 با مبانی او ناسازگار است . 

گزینه 4 : از چیزی که به آن دانایی نداریم ، نباید هراسید مثل مرگ .19-منظور اصلی افلاطون از ارائه ی (( تمثیل غار )) بیان کدام مطلب است ؟ (کنکور 94 داخل) 

1)نحوه ی سیر عقل به سوی حقیقت                          2)دلایل ناپایداری موجودات طبیعت 

3)نهایت بی اعتباری ادراکات حسی                            4)دلایل نارسایی ادراکات حسی 


پاسخ گزینه 1 است . افلاطون مسیر عقلانی به سوی معرفت حقیقی را در کتاب جمهوری   به کمک تمثیل غار بیان کرده است . 20-نظر سوفیست ها این بود که . . . . . . .  (کنکور 93 داخل) 

1)انسان همواره در ادراکات خود دچار خطا است .                       2)انسان قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادراکاتش نیست .

3)ما فقط از واقعیاتی آگاه می شویم که آنها را درک می کنیم .     4)واقعیت تابع درک انسان است ، نه درک انسان تابع واقعیت .


پاسخ گزینه 4 است . سوفيست ها معتقد بودند هر كس هر چـه خـودش بفهمـد ، همـان حقيقــت و واقعيــت اســت و بــراي حقيقــت و واقعيــت ، ارزش و اعتباري جدا از ادراك آدمي قائل نبودند . 21-بحث شناخت در فلسفه ، ............  (کنکور 93 داخل)

1)به عنوان يكي از افعال رواني انسان بررسي مي شود .                2)بدون ارتباط آن با روانشناسي ، غيرقابل بررسي است .

3)از ماهيت ذهن و چگونگي شناخت عالم سخن مي گويد .        4)سخن از عالم خارج و شناخت پديده ها به ميان مي آورد . 


پاسخ گزینه 3 است . بحث شناخت در فلسفه از حقيقت ذهن آدمـي و قواعـد آن در شناخت عالم خارج سخن مي گويد . 22-كدام يك نمي تواند مورد عقيده ي سوفسطائيان باشد ؟ (کنکور 93 داخل)

1)تعارض سخن جهان شناسان ، نشان مي داد كه آنان دچار خطا شده اند . 

2)هر نوع ادعايي ، هر چند عجيب به نظر برسد ، با سخن قابل اثبات است .

3)حق و باطل را ، سليقه ها و انديشه هاي اشخاص معلوم مي كند .

4)تلاش براي نيل به تفسير درستي از جهان ، بيهوده است .


پاسخ گزینه 1 است . چون سوفسطائیان معتقد به نسبی گرایی هستند ، لذا درباره صحیح یا غلط بودن امری اظهار نظر نمی کنند ؛ بلکه نظرات جهان شناسان را بیهوده می دانستند .23-کدام عبارت در مورد فطرت ثانی درست نیست ؟ (کنکور 93 داخل) 

1)آدمي را از مناسبات زندگي هر روزه مي گسلد و به تأمل در مورد آنها وا مي دارد .

2)مسائلي براي انسان ايجاد مي كند ، كه در نظر بسياري از مردم فاقد اهميت است .

3)بدون كنار گذاشتن امور و مسائل روزمره ي زندگي ، نمي توان به آن رسيد .

4)بيدار شدن آن در آدمي ، حساب سود و زيان هاي مادي را در هم مي ريزد . 


پاسخ گزینه 3 است . برای عبور از فطرت اول به فطرت ثانی ، نیاز به کنار گذاشتن امور و مسائل روزمره زندگی نیست . انسان در گرو زندگی روزمره است و نمی تواند آن را کنار بگذارد . 24-ماهیت و وجود اشیا در . . . . . . . . از هم جداست و این یعنی . . . . . . . . . . که از . . . . . . . . . . . ناشی می شود . (کنکور 93 داخل) 

1)واقعيت ـ مغايرت مفهوم آنها ـ اصالت وجود                 2)ذهن ـ مغايرت مفهوم آن دو ـ قوه ي انتزاع

3)ذهن ـ اعتباري بودن ماهيت ـ اصالت وجود                 4)واقعيت ـ مغايرت آن دو ـ اصالت يكي و اعتباري بودن ديگري


پاسخ گزینه 2 است . ماهیت و وجود اشیا در ذهن از هم جداست که از این میئله تحت عنوان مغایرت وجود با ماهیت در ذهن یا زیادت وجود بر ماهیت در ذهن یاد می شود .25-با توجه به آراي سياسي و اجتماعي فارابي ، كدام مورد درست نيست ؟ (کنکور 93 داخل)

1)انسان برحسب طبيعت خود ، موجودي اجتماعي است .

2)نياز متقابل انسان ها به يكديگر ، عامل برپايي جوامع بوده است .

3)نه تنها نيازهاي مادي ، بلكه برترين نيازهاي انساني نيز در اجتماع برآورده مي شوند . 

4)آدميان برحسب ضرورت و براي رفع نيازهاي اوليه ، اجتماع بشري را تشكيل داده اند . 


پاسخ گزینه 4 است . به نظر فارابی ، آدمی بر حسب فطرت خود برای دستیابی به سعادت دنیا و آخرت به اجتماع گرایش دارد ، نه فقط برای رفع نیازهای اولیه .صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید . 

تهیه کننده : 

مـهـرشـاد ایمانی نسب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

6/8/2023 6:38:58 PM
Menu