درس سوم و چهارم_درسنامه قرآن ششم _صالح احصایی

درسنامه قرآن ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون 5 آذر برای آزمون مرداد بخش نگاه به گذشته

درس سوم و چهارم_درسنامه قرآن ششم _صالح احصایی

دانش آموزان عزیز سلام 

در این بخش درسنامه قرآن ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است. 

درس سوم:

معنای واژه‌ها:

مُؤمِنونَ: مؤمنان

اَلَّذینَ: کسانی که

قَوم: گروه

خَیر: نیکی

اِتَّقوا: تقوا پیشه کنید

یا اَیُّهَا: ای

نِساء: زنان

معنای آیات:

1 -یا اَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الکُفّارَ وَ المُنافِقینَ: ای پیامبر، جهان کن با کافران و منافقان.

2 -وَ اتَّقُوا االهَ وَ اعلَموا اَنَّ اهللَ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ: و تقوای خدا را پیشه کنید و بدانید که خدا به آنچه عمل میکنید، بینا است.

3 -یا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِاَزواجِکَ وَ بَناتِک وَ نِساءِ المُؤمنینَ یُدنینَ عَلَیهِنَّ مِن جَالبیبِهِنَّ: ای پیامبر، بگو به همسرانت و دخترانت

و زنان مومن که با چادر یا پوشش بلند، خود را بپوشانند.

پیام قرآنی: وَ ال تَلمِزوا اَنفُسَکُم وَ ال تَنابَزوا بِاالَلقابِ: از هم عیبجویی نکنید و یکدیگر را با لقب ناپسند صدا نزنید.

سیر یک روز طعنه زد به پیاز / که تو مسکین چقدر بدبویی

گفت از عیب خویش بیخبری / زان ره، از خلق عیب میجویی

خویشتن بیسبب بزرگ مکن / تو هم از ساکنان این کویی

در خود، آن به، که نیکتر نگری / اول آن به، که عیب خود گویی

پیام آیه و شعر: مؤمنان نباید از یکدیگر عیبجویی کنند و یکدیگر را با لقب ناپسند صدا زنند و یکدیگر را تمسخر کنند.

پیام قرآنی: اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَۀٌ: مؤمنان برادر یکدیگرند.

امام علی )ع( فرمود: »با همۀ مردم مهربان باش، زیرا آنها یا برادران دینی تو هستند، یا انسان‌هایی هستند که در آفرینش با تو

یکساناند.«

پیام آیه و حدیث: مؤمنان با یکدیگر برادر هستند.

مؤمنان نباید از یکدیگر عیب‌جویی کنند و یکدیگر را با لقب ناپسند صدا زنند و یکدیگر را تمسخر کنند.

درس چهارم: 

معنای کلمات

ظَنّ: گمان

بَعض: بعضی

غَیب: نهان، غیب

اِجتَنبوا: اجتناب و دوری کنید

اِنَّ: قطعا 

اِثم: گناه

یَعلَمُ: میدادند

تَعمَلونَ: عمل میکنید

بصیر: بینا

معنای آیات:

1 -اِنَّ اهللَ بِما تَعملونَ بَصیرٌ: قطعا خدا به آنچه عمل میکنید بینا است.

2 -اِنَّ اهللَ یَعلَمُ و اَنتُم ال تَعلمونَ: قطعا خدا میداند و شما نمیدانید.

3 -وَ مَن یَکسِب اِثم ا فَاِنَّما یَکسِبُه عَلی نَفسِه:

و هر کس انجام میدهد گناه، پس فقط به زیان خودش انجام داده است.

4 -و لَقَد بَعَثنا فی کُلِّ اُمَّۀٍ رَسوال اَنِ العبُوا اهللِ و اِجتنِبوا الطّاغونَ:

و قطعا برانگیختیم در هر امتی پیامبری را که عبادت کنید خدا را و اجتناب و دوری کنید از طاغوت.

پیام قرآنی: 1 -بهترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست.

یک نکته از هزاران: مالک برتری

2 -یا اِیُّها النّاسُ اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ و اُنثی و جَعَلناکُم شُعوب ا و قَبائِلَ لِتَعارَفوا اِنَّ اَکرَمَکُم عِنداهللِ اَتقاکُم اِنَّ اهللَ علیمٌ خبیرٌ:

ای مردم ما شما را از یک هر دو زن آفریدیم، و شما را از نژادهای مختلف گروه گروه قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید. قطعا بهترین 

شما نزد خدا، با تقواترین شماست؛ آری خدا، دانای آگاه است.

هر 2 عبارت به مفهوم تقوا به عنوان ملک برتری نزد خدا، اشاره دارند.

فایل های ضمیمه

2/3/2023 4:41:39 PM