مبتدا و خبر-عربی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

مبتدا و خبر-عربی دهم-درسنامه-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

مبتدا و خبر-عربی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


چنـد نـکـتـه مـهـم دربــاره مبتـدا و خبـر  

1) مبتدا حتما یک اسم است   ونمی تواند بیشتر از یک کلمه باشد. ولی گاهی با خودش وابسته هایی مانند «مضاف الیه ،صفت و ...» دارد.

مثال : شَجَرَةُ الخُبزِ شجرَةٌ اِستوائیّةٌ     مبتدا که در این جمله شجرة است دارای مضاف الیه الخبر است.

2)مبتدا هم جزء کلمات مرفوع است یعنی غالباً با خودش « ُ   ٌ»،« انِ» (در مثنی ها ) یا «ونَ» (در جمع های مذکر)دارد.

3) اگر یک اسم اشاره  به همراه یک اسم بدون «ال» دیدید،آن اسمِ بدون «ال» خبر است.

مثال: هذه مشکلةٌ لا أَقدِرُ علی حلِّها بنفسی : «مشکلة» بعد از «هذه» آمده و «ال» ندارد؛پس خبر است.

4) اگر بعد از اسم اشاره ،اسم «ال» دار بیاید،غالباً خبر نیست.

مثال : هذا المعلّمُ حاذقٌ    در این جمله حاذقٌ خبر است .

5/30/2023 11:58:07 AM
Menu