حروف جاره-عربی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

حروف جاره-عربی دهم-درسنامه-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

حروف جاره-عربی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


شناخت حروف جرّ (جارّه)      

مهم ترین حروف جرّعبارت اند از :«فی ، مِن ،إلی ،عَلَی ،عَن ،لِ ،بِ ،کَ ،حتّی »؛ به این حروف ،حروف جرّ می گویند، چون وقتی در جمله به کار بروند اسم بعد از خود را مجرور می کنند؛یعنی اسمی که بعد از آن ها بیاید معمولا یکی از نشانه‌های « کسره( ِ) ، تنوین کسره ( ٍ )، ( َ ینِ ) در مثنی ، ینَ (در جمع مذکر) را دارد.

مثال : أخرِج قومک مِن الظلمات ِ إلی النّورِ              «مِن » و «إلی» دو حرف جرّ هستند که اسم بعد از خود را مجرور کرده اند. 

تذکـّر    

الف) در سوالات مربوط به محل اعرابی کلمات ،به حرف جرّ واسم بعد از آن ،«جارومجرور» گفته می‌شود.

ب) حرف جرّ«لِ »وقتی با ضمیر ها (به جز ضمیر «ی» )به کار برود، به شکل «لَ» می آید :«لَکَ،.....».


تذکـّر

دو حرف «لِ»و«حتّی» ممکن است همراه فعل هم دیده شوند؛در این حالت نباید ان ها را حرف جرّ بدانیم.

مثال :حاولتُ کثیراً حتّی تعلّمتُ هذه الدّروس الصَّعبة!          در این جا چون «تعلمت» فعل ماضی است ، «حتی» حرف جرّ به حساب نمی آید.

هیچ وقت بعد از حروف جر ، فعل نمی‌آید.

 

"معانی حروف جرّ (جارّه)"

  1. «فی»          در        *(له ما فی السموات و ما فی الارض ) ؛برای اوست آن چه درآسمانهاوآنچه درزمینست
  2. «مِن»          از        *(خلق الله الانسان مِن التّراب) ؛ خداوند انسان را از خاک آفرید.
  3. «بِ »         به ،به وسیله ،با ،در    *(قیمة الانسان بعقله) ؛ارزش انسان به عقلش است.
  4. «عَن»         از ،درباره               *(یقبل الله التوبة عن عباده )؛خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد.
  5. «إلی»         به ،به سوی ،تا          *(ذهبنا إلی السّوق)؛ به (سوی) بازار رفتیم.
  6. «علی»        بر ،روی      *(السلام علی الحسین (ع) )؛ سلام و درود بر حسین علیه السلام
  7. «کَ»          مانند           *(العالم بلا عمل کَالشّجر بلا ثمر)؛ عالم بی عمل مانند درخت بدون میوه است.
  8. «لِ »         برای ،از آنِ  *(لهذا الشاعر أشعار رائعة)؛شعرهای این شاعر جالب است.
فائزه کریمی
ارسال شده توسط : فائزه کریمی
6/9/2023 5:46:24 AM
Menu