پنجشنبه 22 مهر: هفتم هشتم و نهمی ها، مطالب درسی آزمون 23 مهر

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه‌های منتخب و فیلم‌های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 23 مهر 1400 فراهم شود.

پنجشنبه 22 مهر: هفتم هشتم و نهمی ها،  مطالب درسی آزمون 23 مهر

دانش آموزان عزیزهفتم، هشتم و نهمی ها ،سلام!!!

در این مطلب سعی شده، تمامی مطالب درسی، نمونه سوالات، درسنامه های منتخب و فیلم های آموزشی هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون، جهت آمادگی هرچه بیشتر شما برای شرکت در آزمون 23 مهر  1400 فراهم شود.

با کلیک بر روی عنوان هر مطلب به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.


نهم

درسمبحث و نویسنده
فارسی

زیبایی آفرینش (بخش دو) - فارسی نهم - درسنامه - میثاق رودسرابی - سه شنبه 20 مهر

زیبایی آفرینش - فارسی نهم - درسنامه - میثاق رودسرابی - دوشنبه 19 مهر

درس اول- فارسی نهم- درسنامه و تست- الهه پروری - شنبه 17 مهر

علوم

درس اول- علوم نهم- درسنامه و تست- الهه پروری - شنبه 17 مهر

عربی

درس اول- عربی نهم- درسنامه و تست- الهه پروری - شنبه 17 مهر


هشتم

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

عددهای صحیح و گویا- ریاضی هشتم- سؤال‌های تستی- محدثه عمادی - شنبه 17 مهر

عددهای صحیح و گویا - ریاضی هشتم - محدثه عمادی - چهارشنبه 14 مهر

اعداد صحیح - ریاضی هشتم - رمضان عباسی

اعداد گویا - ریاضی هشتم - ندا صالح پور

اعداد گویا - ریاضی هشتم - علیرضا مصفا

مطالعات اجتماعی

تعاون 1 و 2 - مطالعات اجتماعی هشتم - فاطمه صادقی - چهارشنبه 14 مهر

تعاون - مطالعات اجتماعی - نرگس فوقانی نیا
فارسی

ستایش، به نام خدایی که جان آفرید- فارسی هشتم- فاطمه صادقی - یکشنبه 18 

ستایش و درس اول - فارسی هشتم - درسنامه و تست - الهه پروری - یکشنبه 11 مهر

ستایش، به نام خدایی که جان آفرید - فارسی هشتم - حمید اصفهانی
علوم

مخلوط وجداسازی مواد - علوم هشتم- سپهر فرزانه - دوشنبه 19 مهر

صفحات 1 تا 12 - علوم هشتم - درسنامه و تست - الهه پروری - یکشنبه 11 مهر

مخلوط و جداسازی مواد و تغییرها - علوم هشتم - علی اکبر مهرآبادی

مخلوط و جداسازی مواد - علوم هشتم - مریم حیدری

مخلوط و جداسازی مواد - علوم هشتم - مبینا فتحی

تغییرهای شیمیایی - علوم هشتم - مبینا فتحی

عربیدرس اول - عربی هشتم - درسنامه تصویری و تست - الهه پروری - دوشنبه 12 مهر
مراجعه دروس الصف السابع - عربی هشتم - مریم آقایاری
زبان انگلیسی

ملیت‌ها - زبان هشتم - آرین توسل

پیام های آسمان

آفرینش شگفت‌انگیز- پیام‌های آسمان هشتم - فاطمه صادقی - چهارشنبه 14 مهر

آفرینش شگفت انگیز - پیام آسمان هشتم - زهرا رمضانی


هفتم

درسمبحث و نویسنده
ریاضی

مبحث جبر و معادله - درسنامه ویژه ریاضی هفتم - فرخنده دشتی - شنبه 17 مهر

صفحه 1 تا 7 - ریاضی هفتم - درسنامه و حل سوال - الهه پروری - یکشنبه 11 مهر
راهبردهای حل مسئله - درسنامه ریاضی هفتم - محدثه عمادی - شنبه 10 مهر
راهبرد‌های حل مسئله - نکات مهم ریاضی هفتم - فرخنده دشتی
عربیسه شنبه‌ها با عربی - اسم اشاره - عربی هفتم - نجمه هاشمی - سه شنبه 20 مهر
اسم‌ها در عربی و اسم‌های اشاره - عربی هفتم - نجمه هاشمی - شنبه 17 مهر
درس اول - عربی هفتم - درسنامه و تست - الهه پروری - یکشنبه 11 مهر
آشنایی با اسم مفرد - نکات مهم عربی هفتم - فرخنده دشتی
علوم

صفحات 1 تا 11- علوم هفتم- درسنامه و تست- الهه پروری - شنبه 17 مهر

اندازه گیری در علوم - بررسی نکات مهم علوم هفتم - فرخنده دشتی - دوشنبه 12 مهر

مطالعات اجتماعیمن حق دارم،من مسئول هستم - مطالعات اجتماعی هفتم - فاطمه صادقی
فارسی

صفحات 9 تا 17- فارسی هفتم- درسنامه و تست- الهه پروری - شنبه 17 مهر

زنگ آفرینش، حکایت اندرزپدر - درسنامه فارسی هفتم - فاطمه صادقی - دوشنبه 12 مهر
مفعول - بررسی نکات مهم فارسی هفتم - فرخنده دشتی - یکشنبه 11 مهر
پیام های آسمانآفرینش شگفت انگیز - پیام‌های آسمان هفتم - فاطمه صادقی - یکشنبه 18 مهر
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )