تحلیل آزمون 26 شهریور 1400 ـ ویژه بازی ترازی 4750

دوستان ترازهای 4750 آیا در آزمون امروز برای بازه ترازی شما سؤال داشتیم؟

تحلیل آزمون 26 شهریور 1400 ـ ویژه بازی ترازی 4750

تحلیل آزمون 26 شهریور 1400 ـ ویژه بازی ترازی 4750


پنجمین آزمون از پروژه تابستان را پشت سر گذاشتید.

این آزمون یک پنجم چهارم از دروس دهم و چهار پنجم از سهم مشخص شده دروس یازدهم را مطالعه می‌کنید.

آیا آزمون را ارزیابی کردید؟ بیایید با هم این کار را انجام بدیم؟ آزمون برای بازه ترازی شما چطور بود سخت یا آسان؟

برای دروس مشترک (بخش نگاه به گذشته یعنی سال دهم) سیستم ده‌دهی تعیین شده تا شما براساس بازه ترازی که در آن قرار دارید بدانید به هر درس به چند سؤال از ده سؤال باید پاسخ دهید.

شما می‌توانید بعد از خواندن این تحلیل می‌توانید نظرات خود را در ذیل همین مطلب بنویسید.

و اما ده‌دهی این ازمون برای بازه ترازی شما:


عربی ۱زبان ۱ریاضی و آمار ۱اقتصادعلوم و فنون ادبی۱منطق
۱۱۱۲۱۳
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )