در آزمون 26 شهریور کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  26 شهریور  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 

 پردازش آزمایشی  (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)


 پردازش آزمایشی

            *  ساعت  11:15    این پردازش  با تعداد  45,670  نفر انجام شد .  پردازش اول 

          *  ساعت  13:00       با تعداد  101,153  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       13:35     1875  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       13:50      کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 پردازش دوم  

           *  ساعت  16:00     با تعداد  111,427  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        16:35      222  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        16:45    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است . پردازش سوم  

           *  ساعت  18:00     با تعداد  116,615  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        18:30      239  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        18:50    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 

   پردازش چهارم 

           *  ساعت  20:10   

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )