آزمون‌های هدیه 2 و 3 مهر ماه مقاطع دوم تا چهارم دبستان

در این فایل در مورد آزمون هدیه 2 مهر توضیح داده شده است/

آزمون‌های هدیه 2 و 3 مهر ماه مقاطع دوم تا چهارم دبستان

دانش آموزان عزیز در فایل زیر برنامه و اطلاعات آزمون  هدیه گذاشته شده است