نکات مهم مرتبط با حسابداری وجوه نقد-متناسب با آزمون 9مهر

1- موارد زیر به عنوان وجه نقد محسوب نمی‌شوند: الف) اقلام معادل وجه نقد (بعنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت تلقی میگردند)

نکات مهم مرتبط با حسابداری وجوه نقد-متناسب با آزمون 9مهر

1- موارد زیر به عنوان وجه نقد محسوب نمی شوند:

الف) اقلام معادل وجه نقد (بعنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت تلقی میگردند)

ب ) چک های وعده دارو رسید پرداخت های موقت (مانند رسید مساعده کارکنان )که جزء حسابهای دریافتنی به شمار می آیند.....

ج) موجودی تمبرهای پستی (بعنوان پیش پرداخت هزینه طبقه بندی میشوند)

د) سپرده هایی که استفاده از آنها برای مصارف خاصی محدود شده است مانند سپرده باز خرید خدمت کارکنان وسپرده باز خرید اوراق قرضه.

ه ) وجوه نقد محدود شده مانند وجوه نقد مسدود شده بانکی به دستور مقامات قضائی

و) مانده های جبرانی که هنگام دریافت تسهیلات از بانک، تا پرداخت کامل اقساط سپرده می گردد.

(برای مطالعه مطلب کامل فایل ضمیمه شده را دانلود کنید)