نور و مشاهده اجسام-علوم سوم دبستان-فریده هاشمی

در این مطلب درسنامه‌ی علوم سوم دبستان درس نور و مشاهده‌ی اجسام مربوط به آزمون26 شهریور برایتان آورده شده است.

نور و مشاهده اجسام-علوم سوم دبستان-فریده هاشمی

دبستانی های عزیز سلام

در این مطلب درسنامه ی درس علوم سوم دبستان درس نور و مشاهده ی اجسام مربوط به آزمون26 شهریور برایتان آورده شده است.

نویسنده:فریده هاشمی-مهندسی صنایع دانشگاه شهید بهشتی