کار ، انرژی و توان - آزمون 5 سوالی فیزیک یازدهم - حسین نودهانی

کار ، انرژی و توان - آزمون 5 سوالی - حسین نودهانی و

کار ، انرژی و توان - آزمون 5 سوالی فیزیک یازدهم - حسین نودهانی

سلام 🖐

در این مطلب 5 تست از فصل کار ، انرژی و توان آورده شده است.

⏱ زمان پیشنهادی : 7 دقیقه 

🖊 نویسنده : حسین نودهانی ( دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه تهران)

✔ پاسخنامه کلیدی ⬅ انتهای مطلب

✔ پاسخنامه تشریحی  ⬅  فایل ضمیمه 

برای ارتباط با رتبه برتر ها پیج  رتبه برترها را دنبال کنید.


سوال 1 ) مطابق شکل های زیر شخصی جعبه ای که ارتفاع آن یک متر می باشد را می کشد. اگر طول طناب شخص در حالت الف یک متر و در حالت ب 1.7 متر باشد ، در این صورت کار نیروی شخص روی جعبه در یک جابجایی افقی معین در حالت الف به ب کدام است ؟ ( اندازه نیروی شخص در هر دو حالت ثابت و یکسان است. )   آزمون های کانون 

1 ) 12 ) 17/253 ) 8/254 ) 25/8


سوال 2 ) شکل زیر نمودار تغییرات انرژی جنبشی دو جسم A و B  را بر حسب مربع تندی آن ها نشان می دهد. اختلاف جرم این دو جسم چند کیلوگرم است ؟   آزمون های کانون 

1 ) 2 کیلوگرم2 ) 4 کیلوگرم 3 ) 6 کیلوگرم 4 ) 8 کیلوگرم 
سوال 3 ) در شکل زیر وزنه ای به جرم 100 گرم از فاصله ی 90 سانتی متری بالای فنری که ثابت آن (N/m) 200 است ، رها می شود .در اثر این برخورد فنر حداکثر چند سانتی متر فشرده می شود ؟ (  10 = g و مقاومت هوا ناچیز است )  خارج از کشور 95 

1 ) 1 سانتی متر2 ) 2 سانتی متر 3 ) 5 سانتی متر 4 ) 10 سانتی متر سوال 4 ) در شکل زیر ، وزنه ای به جرم m  با سرعت اولیه (m/s) 4 مماس با سطح بدون اصطکاک ، رو به پایین پرتاب می شود. اگر بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی فنر در این برخورد 1.8 انرژی جنبشی اولیه وزنه باشد ، حداقل طول فنر به چند سانتی متر می رسد ؟ ( 10 = g و سینوس 37 درجه را 0.6 در نظر بگیرید)   کنکور سراسری 97  

1 ) 202 ) 253 ) 304 ) 35سوال 5 ) شخصی به جرم 60 کیلو گرم ، 40 پله را در مدت زمان یک دقیقه با سرعت ثابت بالا می رود . اگر ارتفاع هر پله 30 سانتی متر باشد و بازده بدن برای بالا رفتن پله 25 درصد باشد ، آهنگ مصرف انرژی شخص در SI کدام است ؟ (10 = g)  آزمون های کانون 

1 ) 4802 ) 12003 ) 10004 ) 600پاسخ نامه کلیدی

شماره سوالگزینه ها
11234
21234
31234
41234
51234


✔ پاسخنامه تشریحی را می توانید از قسمت ضمیمه دانلود کنید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )