در آزمون 19 شهریور کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  19 شهریور  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 


 پردازش آزمایشی  (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

            *  ساعت  11:15    این پردازش  با تعداد  20,641  نفر انجام شد . 


 پردازش اول 

          *  ساعت  13:00       با تعداد  34,126  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       13:40      401  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       13:55      کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 پردازش دوم  

           *  ساعت  16:00 

           *  ساعت  16:00  با تعداد  41,699  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        16:20      68  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        16:30    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 پردازش سوم  

           *  ساعت  18:00     با تعداد  44,623  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        18:25    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 

 

   پردازش چهارم 

           *  ساعت  20:10