در آزمون 12 شهریور کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  12 شهریور  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 


 پردازش آزمایشی  (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

            *  ساعت  11:30     این پردازش  با تعداد  36,554  نفر انجام شد . 


 پردازش اول 

          *  ساعت  13:00      با تعداد  95,691  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       13:40      1372  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       13:52      کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 پردازش دوم  

           *  ساعت  16:00   با تعداد  109,754  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        16:35      525  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        16:40    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 پردازش سوم  

           *  ساعت  18:00    با تعداد  115,388  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        18:20     242  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        18:35    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 


   پردازش چهارم 

           *  ساعت  20:10     با تعداد  117,260  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       20:25    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )