قدر هدایای زمین را بدانیم-حل دو تست نکته دار-حسین شکوه

فیلم حل 2 تست شیمی 2 از فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم، متناسب با مباحث 15 مرداد ضمیمه شده است.

قدر هدایای زمین را بدانیم-حل دو تست نکته دار-حسین شکوه

دانش آموزان یازدهمی و دوازدهمی

فیلم حل 2 تست شیمی 2  از فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم، متناسب با مباحث 15 مرداد ضمیمه شده است.

دلیل انتخاب این تست ها نکات آموزشی آن‌هاست.

توصیه می کنم حل تست ها را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

قدرهدایای زمینی را بدانیم
قدرهدایای زمینی را بدانیم