گوارش و جذب مواد و تبادلات گازی - نکته و تست -حسین شکوه

دلیل انتخاب این تست‌ها نکات آموزشی آن‌هاست. توصیه می‌کنم حل تست‌ها را مشاهده کنید.

گوارش و جذب مواد و تبادلات گازی - نکته و تست -حسین شکوه

دانش آموزان عزیز یازدهمی و دوازدهمی

سلام

فیلم حل ۴ تست زیست شناسی یازدهم (گوارش و جذب مواد و تبادلات گازی ) متناسب با مباحث 15 مرداد ضمیمه شده است.

دلیل انتخاب این تست ها نکات آموزشی آن‌هاست.

توصیه می کنم حل تست ها را مشاهده کنید.