به نقاط قوت فرزندتان در کارنامه‌ی آزمون توجه کنید

مهم‌ترین نگاهی که ما پدرها و مادرها می‌توانیم به کارنامه داشته باشیم، بازخوردی است که به ما می‌دهد تا بر اساس آن بتوانیم دو کار مهم را انجام بدهید.

به نقاط قوت فرزندتان در کارنامه‌ی آزمون توجه کنید

مهم‌ترین نگاهی که ما پدرها و مادرها می توانیم به کارنامه داشته باشیم، بازخوردی است که به ما می‌دهد تا بر اساس آن بتوانیم دو کار مهم را انجام بدهید. اولین کار مهم این است که به درس‌هایی که فرزندمان در آزمون عملکرد بهتری داشته و نقاط قوت او توجه کنیم. درباره‌ی روش‌هایی که باعث موفقیت او شده گفت‌وگو کنیم و آن نقاط قوت را برجسته کنیم. دومین کار مهم اما راهکارهایی است که بر اساس این بازخورد متوجه می‌شویم و می‌بایست درباره‌ی آن‌ها با فرزندمان گفت‌وگو کنیم.

نگاه فرزند ما به کارنامه، تا حد زیادی ریشه در نگاه ما پدرها و مادرها به آن دارد و با توجه به نقاط قوت در کارنامه می‌توانیم انگیزه‌ی پیشرفت در در فرزندمان تقویت کنیم. توجه به نقاط قوت در کارنامه، از نظر آموزشی ایده‌ها و راهکارهای مؤثرتری را در اختیار فرزندان ما قرار خواهد داد. این کار را از همین تابستان شروع کنیم تا اثرات آن را تا پایان همین تابستان ببینیم.

5/29/2023 12:42:19 PM
Menu