هوش ریاضی-منطقی:مبحث تاریخ و ایام هفته-امیرحسین برادران

یکی از موضوعات مهم در بخش هوش ریاضی و منطقی مبحث چگونگی محاسبه تاریخ روزها و ایام هفته است.در ادامه درسنامه این مبحث را می‌توانید مشاهده و مطالعه کنید.

هوش ریاضی-منطقی:مبحث تاریخ و ایام هفته-امیرحسین برادران

ششمی های عزیز سلام 

یکی از موضوعات مهم در بخش هوش ریاضی و منطقی مبحث چگونگی محاسبه تاریخ روزها و ایام هفته است.در ادامه درسنامه این مبحث را می توانید مشاهده و مطالعه کنید.