آزمونک حسابان 1 از مبحث آزمون 1مرداد

در فایل پیوست شده، از مبحث آزمون 1 مرداد یازدهم ریاضی درس حسابان 1 که مربوط به سوالات غیر مشترک و اختیاری آزمون است، آزمونی برای شما آماده شده است که با حل آن آمادگی خود را برای آزمون روز جمعه افزایش

آزمونک حسابان 1 از مبحث آزمون 1مرداد


در فایل پیوست شده، از مبحث آزمون 1 مرداد یازدهم ریاضی درس حسابان 1 که مربوط به سوالات غیر مشترک و اختیاری آزمون است، آزمونی برای شما آماده شده است که با حل آن آمادگی خود را برای آزمون روز جمعه افزایش خواهید داد.

فایل های ضمیمه