آرایه‌های ادبی (تشبیه) - نیایش پورافراسیابی

آرایه‌های ادبی - آرایه تشبیه تهیه و تنظیم: نیایش پورافراسیابی

آرایه‌های ادبی (تشبیه) - نیایش پورافراسیابی

در این درسنامه آرایه تشبیه را به طور کامل بررسی می کنیم. علاوه بر نکات پایه ای کتاب درسی، تست های کنکور نیر بررسی شده و نکات مهم آن ها در این درسنامه گنجانده شده است.

مریم صالحی
ارسال شده توسط : مریم صالحی