عربی- لای نفی جنس- یاسین زمانی

در درس 1 سال دوازدهم در مورد دو مورد بسیار مهم یعنی حروف مشبهه و لای نفی جنس صحبت به عمل می‌آید که در اینجا همه را توضیح مییدهم.

عربی- لای نفی جنس- یاسین زمانی

با سلام

در این مطلب مبحث منطبق با آزمون 1 مرداد آورده شده است.

نویسنده: یاسین زمانی تراز 7500 انسانی 1400

فایل های ضمیمه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )