عکاسی چیست؟

خلاصه ایی از عکاسی و هرچیزی که راجب است بطور کلی از عکاسی بدانیم

عکاسی چیست؟

عکاسی چیست؟در اصطلاح عامه،شغل عکاس را عکاسي گویند. 

عکاسی در معنی لغوی؟ ازنظر لغوی عکاسی مترادف با روش عکس‌برداری است.photographi به چه معناست؟واژه فتوگرافی ( photography ) که از ترکیب دو کلمه فتو و گرافی تشکیل شده است.فتو همان نور است و ثبت و نگارش را گرافی گویندفتوگرافی یا عکاسی را میتوان به تعبیری دیگه .ثبت نور و ایجاد تصویر بیان کرد. 

  در عکاسی برای اینکه بتوانیم نور راثبت کنیم نیازمند وسیله ایی بنام دوربین عکاسی هستیم

  یک تصویر چگونه ثبت می شود؟نورهای بازتابیده شده از سطح اشیا بر روی نگاتیو یا گیرنده تصویر تأثیر گذاشته و سطح حساس به نور واکنش نشان داده و اینگونه تصویر ثبت می شود. 

 نقش نور در ایجاد تصویر چیست؟نور در ایجاد یک تصویر اساس مهم در عکاسی استبرای ایجاد تصویر باید نور را بر روی فیلم عکاسي و یا گیرنده تصویر الکترونیکی ثبت کرد این تصویر باید به طریقه‌ای ظهور یافته و یا به نوعی ثابت شودهنرعکاسی هنربه ثبت رساندن لحظات است

منبع :

3/30/2023 4:58:04 AM