درآزمون 18 تیر کدام درس‌ها ساده‌تروکدام درس‌ها دشوارتر بود؟

در هر درس و برای هر بازه‌ی تراز ، جدول نردبانی را مشاهده می‌کنید .

درآزمون 18 تیر کدام درس‌ها ساده‌تروکدام درس‌ها دشوارتر بود؟

مقایسه سطح پاسخگویی در بازه ی شما

کارنامه ی نردبانی : به معنی رنگ ها توجه کنید


در هر درس و برای هر بازه ی تراز ، جدول نردبانی را مشاهده می کنید . 


در این جا راهنمای رنگ را می بینید و معنی هر رنگ را در کارنامه ی نردبانی برای شما توضیح می دهیم:

رنگ آبی (خانه هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند): درس مورد نظر ساده تر از حد انتظار است

رنگ سبز (خانه هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند): درس مورد نظر از لحاظ سطح دشواری در حد تعیین شده است

رنگ زرد (خانه هایی که با رنگ زرد مشخص شده اند): درس مورد نظر یک واحد دشوارتر از حد انتظار است

رنگ قرمز (خانه هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند): درس مورد نظر بیش از یک واحد دشوارتر از حد انتظار است


یک نمونه کارنامه نردبانی را در ادامه مشاهده می کنید

سایرگروه ها در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید


فایل های ضمیمه