درسنامه انواع نقش‌های تبعی با رتبه 1 کنکور انسانی

در ویدئوهای زیر، به تدریس انواع نقش‌های تبعی: بدل، معطوف و تکرار، پرداخته شده است.

درسنامه انواع نقش‌های تبعی با رتبه 1 کنکور انسانی

در ویدئوهای زیر، به تدریس انواع نقش‌های تبعی: بدل، معطوف و تکرار، پرداخته شده است. 

مدرس: مهدی ضیائی، رتبه 1 کنکور انسانی 99