ساختمان واژه‌های مشتق/مرکب

فایل درسنامه ساختمان واژه‌های مشتق/مرکب فایل درسنامه ساختمان واژه‌های مشتق/مرکب

ساختمان واژه‌های مشتق/مرکب

واژه ­های وندی: واژه ­هایی هستند که از یک جزء معنادار و یک یا چند وند تشکیل شده‌اند.

گلزار، آموزش، زیبا، بهاره

واژه‌هاي مرکّب: کلمه ­هایی هستند که از دو یا چند جزء معنادار تشکیل شده‌اند.

 دبیرخانه، چهارراه، خداشناس، خوش­نویس

واژه‌ی وندی – مرکّب: از ترکیب دو جزء معنادار و یک یا چند وند ساخته می‌شود.

 دانشجو، یک‌شبه، سراسر، آموزش‌و‌پرورش

برای مطالعه مطلب کامل فایل ضمیمه شده را دانلود کنید