معرفی کتاب سه سطحی زیست شناسی 1

چگونه در درس زیست درصد 80 را بدست آوردم؟ منبع مطالعاتی من در درس زیست:

معرفی کتاب سه سطحی زیست شناسی 1

معرفی کتاب سه سطحی زیست شناسی  توسط امیرحسین فراحی، رتبه 180 کنکور تجربی ۹۹، دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران:

چگونه در درس زیست درصد 80 را بدست آوردم؟

منبع مطالعاتی من در درس زیست:

من برای این درس از کتاب سه سطحی زیست شناسی کانون استفاده میکردم.

سوالات کتاب سه سطحی چون همگی برای آزمون های گذشته کانون هستند و طراحان خوبی  آن ها را طرح  کرده اند نکات مهم و مفیدی دارند و از طرفی سطح بندی سوالات این کتاب به بنده کمک می کرد، متناسب با زمانی که دارم از آن ها استفاده کنم و وقتی در دوران جمع بندی از این کتاب استفاده کردم، باعث بهبود درصد و رتبه من توی درس زیست شد.

علاوه بر مواردی که در قسمت قبلی گفتم کتاب های آبی و سه سطحی کانون فهرست خیلی دقیقی دارند و توی برنامه ریزی خیلی به دانش آموز کمک می‌کنند.

از کتاب سه سطحی در دوران تابستان ،عید یا جمع بندی استفاده کنید و نکات تست ها را دقیق مطالعه و یادداشت کنید و کتاب آبی هم برای طی سال منبع مناسبی است.


لینک مشاهده کتاب سه سطحی زیست شناسی در کانون بوک:https://www.kanoonbook.ir/store/book/857