سیداحسان هندی: تحلیل دین و زندگی - کنکور تجربی 1400

تحلیل از سیداحسان هندی: درس دین و زندگی - کنکور تجربی 1400 است

سیداحسان هندی: تحلیل دین و زندگی - کنکور تجربی 1400

سیداحسان هندی: تحلیل دین و زندگی - کنکور تجربی 1400

تحلیل تست ها به ترتیب شماره:

سوال ۵۱ ساده و ترکیب ایه و متن/

سوال ۵۲ دشوار و ترکیبی ایه/

سوال ۵۳ ساده و ایه/

سوال ۵۴ ساده و متن و ایه/

سوال ۵۵ ساده و ترجمه ایه/

سوال ۵۶متن و متوسط /

سوال ۵۷ متوسط و حدیث/

سوال ۵۸ ساده و متن/

سوال ۵۹ ساده و متن/

سوال ۶۰ متوسط و ترجمه ایه و تدبر/

سوال ۶۱ متوسط و ایه و متن/ 

سوال ۶۲ متوسط و متن/

سوال ۶۳متوسط و حدیث/

سوال ۶۴متوسط و متن حدیث /

سوال ۶۵ متوسط و متن/

سوال ۶۶ متوسط ایه و اندیشه و تحقیق/

سوال ۶۷دشوار و ایه /

سوال ۶۸متوسط و متن/

سوال ۶۹دشوار متن و ایه/ سوال ۷۰دشوار و ترکیبی وایه

/سوال ۷۱ ترکیبی دشوار و ایه و متن/

سوال ۷۲ کلمات شعر و متن و ارتباط با ایه و متوسط/

سوال ۷۳ متوسط و ایه/

سوال ۷۴ احکام و‌متن و متوسط /

سوال ۷۵ساده و ایه و حدیث

 دشواری آزمون امسال با آزمون های سال های گذشته: در سطح سال گذشته است و به نظر راحتتر است ولی در واقع همان سطح دشواری سال گذشته را دارد و نسبت به  

ریاضی و هنر امسال دشوارتر بود نگاه کلی:۹سال دهم و ۹ سوال یازدهم و ۷ سوال دوازدهم /ترتیب رعایت شده بود /۳ سوال چالشی /در کل ازمون مناسبی برای سنجش  

دانش اموزان بود.