تحلیل درس شیمی رشته ریاضی در کنکور1400- حسن عیسی زاده

در فایل پیوست تحلیل کامل درس شیمی رشته ریاضی توسط آقای حسن عیسی زاده طراح سوالات شیمی دوازدهم تجربی ضمیمه شده است.

تحلیل درس شیمی رشته ریاضی در کنکور1400- حسن عیسی زاده

دانش آموزان عزیز 

سلام

با آرزوی موفقیت شما عزیزان

در فایل پیوست تحلیل کامل درس شیمی رشته ریاضی توسط آقای حسن عیسی زاده طراح سوالات شیمی دوازدهم تجربی ضمیمه شده است.