تحلیلی بر سوال‌های فیزیک کنکور 1400 ریاضی

تحلیلی بر سوال‌های فیزیک کنکور 1400 ریاضی است و در تحلیل زیر آقای غلام محبی

تحلیلی بر سوال‌های فیزیک کنکور 1400 ریاضی

در فایل زیر آقای غلام رضا محبی به تحلیل سوال های فیزیک کنکور 1400 پرداخته است