احمد برخان: تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400

در مطلب ارائه شده، تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400 را که توسط آقای احمد برخان نوشته شده ملاحظه می‌فرمایید.

احمد برخان: تحلیل درس عربی کنکور ریاضی 1400

احمد برخان: کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه قم، مدرس عربی