سوالات چالشی دروس عمومی کنکور هنر 1400

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور هنر 1400 را مشاهده نمایید.

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور هنر 1400

سوالات چالشی دروس عمومی کنکور هنر 1400 را مشاهده نمایید.

ادبیات ( 5 سوال )

6 دبير گزينه دو - 22 دبير گزينه سه - 4 دبير گزينه چهار


17 دبير گزينه دو - 15 دبير گزينه سه

4 دبير گزينه يک - 30 دبير گزينه دو

2 دبير گزينه يک - 30 دبير گزينه سه - 2 دبير گزينه چهار

3 دبير گزينه يک - 2 دبير گزينه دو - 2 دبير گزينه سه - 27 دبير گزينه چهار

عربی ( 5 سوال )

12 دبير گزينه دو - 72 دبير گزينه سه - 3 دبير گزينه چهار

3 دبير گزينه يک - 8 دبير گزينه سه - 76 دبير گزينه چهار


10 دبير گزينه يک - 77 دبير گزينه چهار14 دبير گزينه دو - 53 دبير گزينه سه - 18 دبير گزينه چهار

19 دبير گزينه يک - 3 دبير گزينه دو - 63 دبير گزينه چهاردین و زندگی ( 3 سوال )


5 دبير گزينه يک - 16 دبير گزينه دو - 21 دبير گزينه چهار4 دبير گزينه دو - 10 دبير گزينه سه - 29 دبير گزينه چهار30 دبير گزينه يک - 13 دبير گزينه سه


زبان انگلیسی ( 1 سوال)

19 دبير گزينه يک - 3 دبير گزينه دو - 36 دبير گزينه سه
دانش آموزان و دبیران گرامی لطفا در قسمت کامنت های زیر همین مطلب نظر خود را درباره ی هر یک از سوال های چالشی بنویسید و استدلال های خود را مطرح کنید . حتما نظرات شما به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال های دام دار و چالشی کمک خواهد کرد .