نقش مؤثر همراهی آموزشی اولیا در فصل تابستان

یک تابستان دیگر هم رسید و هنوز ویروس کرونا مهمان ناخوانده‌ی ما هست. اما همین مهمان ناخوانده باعث شد تا اتفاقات مؤثری در دنیای پیرامون ما به‌وجود بیاید.

نقش مؤثر همراهی آموزشی اولیا در فصل تابستان

یک تابستان دیگر هم رسید و هنوز ویروس کرونا مهمان ناخوانده‌ی ما هست. اما همین مهمان ناخوانده باعث شد تا اتفاقات مؤثری در دنیای پیرامون ما به‌وجود بیاید. یکی از این اتفاقات مثبت و مؤثر همراهی آموزشی بیشتر پدرها و مادرها با فرزندشان بود.

آموزش مجازی باعث شد تا ما پدرها و مادرها، علاوه وظایفی که به عنوان اولیا بر عهده داریم، نقش آموزشی بیشتری را برای فرزندمان بر عهده بگیریم. در ناظم شدن در زمان آموزش مجازی تا معلم شدن بعد از آموزش مجازی! از دانش‌آموز شدن هنگام تمرین بیشتر درس‌ها تا مراقب شدن در هنگام آزمون دادن!

حالا که تابستان آمده است، این نقش آموزشی همچنان ادامه دارد. مدرسه تعطیل است، اما آموزش تعطیل نیست. حتماً با فرزندمان همراهی کنیم تا یک یا دو درس سال تحصیلی آینده را در تابستان پیش‌خوانی کند. این نقش مؤثر حتماً در موفقیت تحصیلی فرزندمان اثرگذار خواهد بود.

5/29/2023 12:41:47 PM
Menu