در آزمون 4 تیر کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون 4 تیر  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 


 پردازش آزمایشی  (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

            *  ساعت  11:30      این پردازش  با تعداد 7,889  نفر انجام شد .


 پردازش اول 

          *  ساعت  13:00       با تعداد  61,842  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        14:15      1725  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        14:20     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است . پردازش دوم  

           *  ساعت  16:10  با تعداد  76,435  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        16:55      1521  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                         17:20    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


  پردازش سوم 

          *  ساعت  18:00      با تعداد  81,295  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        18:35      1745  دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                         18:50    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 

  پردازش چهارم 

         *  ساعت  20:00