همه مطالب برای کلیه پایه‌ها درمورد آزمون 18 تیر 1400

همه مطالب برای کلیه پایه‌ها درمورد آزمون 18 تیر ماه را مشاهده نمایید.

همه مطالب برای کلیه پایه‌ها درمورد آزمون 18 تیر 1400

در اين صفحه مي‌توانيد همه مطالب براي کليه پايه‌ها درمورد آزمون 18 تیر ماه را مشاهده نماييد.

لطفاً توجه کنید، آزمون 18 تیر پایه‌های دهم که به تاریخ 25 تیر موکول شده بود، به دلیل تعویق آزمون نمونه دولتی،

آزمون گروه های دهم در همان تاریخ 18 تیر برگزار می‌شود.


راهنماي لينک‌ها :

لينک‌هاي آبي : اختصاصي
لينک‌هاي سبز : عمومي


مقطعمدير آزمونداخليفيلم منطق آزمون
ويژگي ‌هاي آزمون
دوازدهم تجربي
کليک کنيد
کليک کنيد
1157
1196
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
دوازدهم رياضيکليک کنيد
کليک کنيد
1156
1196
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
دوازدهم انساني  
کليک کنيد1193کليک کنيدکليک کنيد
منحصراً زبانکليک کنيد
کليک کنيد
1196
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
گروه هنر
کليک کنيد
کليک کنيد
1191
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
يازدهم تجربيکليک کنيد
کليک کنيد
1164کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
يازدهم رياضيکليک کنيد
کليک کنيد
1249کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
يازدهم انسانيکليک کنيد1165کليک کنيدکليک کنيد
يازدهم هنرستانکليک کنيد
1166کليک کنيد
کليک کنيد
دهم تجربیکلیک کنید
کلیک کنید
1142کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
دهم ریاضیکلیک کنید
کلیک کنید
1151کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
دهم انسانیکلیک کنید1165کلیک کنیدکلیک کنید
دهم هنرستانکلیک کنید1166کلیک کنیدکلیک کنید
نهمکليک کنيد1147کليک کنيدکليک کنيد
هشتمکليک کنيد1140کليک کنيدکليک کنيد
هفتمکليک کنيد
1140کليک کنيد
کليک کنيد
ششمکليک کنيد1253کليک کنيدکليک کنيد
پنجم دبستانکليک کنيد1253کليک کنيدکليک کنيد
چهارم دبستانکليک کنيد
1135کليک کنيد
کليک کنيد
سوم دبستانکليک کنيد
1135کليک کنيد
کليک کنيد
دوم دبستانکليک کنيد
1135کليک کنيد
کليک کنيد