منطق برنامه راهبردی در تابستان1400برای یازدهمی‌ها ودوازدهمی‌ها

همان‌طور که مشاهده می‌کنید برنامة آزمون‌های تابستان یک برنامة منسجم و قوی است شما با هر پایة درسی و با هر میزان اراده و توان زحمت و تلاش می‌توانید از این برنامه استفاده کنید.

منطق برنامه راهبردی در تابستان1400برای یازدهمی‌ها ودوازدهمی‌ها

آزمون‌های تابستان

آزمون‌های تابستان از 18 تیر آغاز می‌شود و در 9 مهر پایان می‌یابد‌. 

برای آزمون 9 مهر می‌توانید دو نقش قائل شوید‌ آزمون 9 مهر را می‌توانید آخرین آزمون تابستان و یا اولین پروژة سال تحصیلی با عنوان آزمون تعیین سطح درنظر بگیرید. زیرا محتوای آزمون 9 مهر درس‌های سال گذشته و جمع‌بندی یک چهارم از کتاب‌های سال آینده است‌. 

دانش آموزانی که در تابستان درس‌های سال آینده را نخوانند می‌توانند به درس‌های سال آینده پاسخ ندهند. اما توصیة ما این است که در تابستان طبق برنامة راهبردی درس‌های سال آینده را مطالعه کنید و در آزمون‌ها به دفترچة مربوط به پیشروی آهستة سال آینده‌ پاسخ دهید.

تاریخ آزمون‌های تابستان :

تاریخ آزمون‌های تابستان به این ترتیب است‌. 18 تیر‌، 1 مرداد‌، 15 مرداد‌، 29 مرداد‌، 12 شهریور، 26 شهریور و 9 مهر است.

برنامة راهبردی کانون‌ در آزمون تابستان برای دانش آموزانی که از یازدهم به دوازدهم می روند

آزمون 18 تیر، آزمون آغازین، یک آزمون مهم و مبنا، یک آزمون با سه نقش :

‌آزمون‌های تابستان شما با آزمون 18 تیر شروع می‌شود‌. این آزمون‌، را جدی بگیرید زیرا یک آزمون مبناست و در پنج آزمون بعدی پیشرفت خودتان را با این آزمون مقایسه خواهید کرد‌. 

آزمون 18 تیر سه وظیفه و سه نقش دارد‌: اولاً ‌آزمون‌ تعیین سطح است‌ و سطح و تراز واقعی شما را در شروع کار نشان می‌دهد. 

ثانیاً آزمون‌ جمع‌بندی از درس‌های سال قبل شماست‌ (‌دهم و یازدهم‌) و 

ثالثاً نقش سکوی مقایسه را برای آزمون 9 مهر و آزمون‌های تابستان‌ دارد .

 شما‌ در هر یک از آزمون‌های تابستان و در آزمون 9 مهر می‌توانید نمره‌های چند از 10 خود را با این آزمون مقایسه کنید و متوجه شوید که نسبت به این سکوی مقایسه چقدر پیشرفت کرده‌اید‌.

 به ویژه و مهم‌تر این‌که‌، در آزمون 9 مهر (‌که مثل آزمون 18 تیر یک آزمون جامع است‌) می‌توانید متوجه شوید که در تابستان چقدر موفق بوده‌اید‌، آیا در تابستان پیشرفت داشته‌اید‌؟ 

و اگر پیشرفت داشته‌اید در کدام درس‌ها بیشتر و در کدام درس‌های کمتر و در هر درس نمرة چند از 10 شما چقدر تغییر کرده است.

شما‌ درطول تابستان در‌ هر دو هفته خودتان را با سکوی مقایسة 18 تیر مقایسه می‌کنید و در پایان هم یک مقایسة کلی و جامع در 9 مهر با 18 تیر خواهید داشت.

آزمون‌های 1 مرداد‌، 15 مرداد‌، 29 مرداد، 12 شهریور، 26 شهریور و 9مهر

آزمون‌ها‌ی تابستان ‌در مرداد و شهریور برای شما یازدهمی‌ها شامل سه دفترچه است‌. 

دو دفترچة مشترک خواهید داشت که پاسخ به آن‌ها برای همه الزامی است‌: دفترچة دهم و دفترچة یازدهم. 

یک دفترچة غیرمشترک هم خواهید داشت‌ که شامل درس‌های انتخابی شما برای دوازدهم‌ است‌.

 دفترچه‌های دهم و یازدهم شامل درس‌های عمومی و اختصاصی است اما دفترچة دوازدهم فقط شامل درس‌های اختصاصی است‌. 

شما می‌توانید چند درس اختصاصی دوازدهم‌ را برای مطالعه در تابستان انتخاب کنید‌.

 توجه کنید‌، شرایط دانش‌آموزان متفاوت است‌.

 پایة درسی و انگیزه و تلاش و زحمت و هدف‌های دانش آموزان مشابه یک‌دیگر نیست. برخی دانش آموزان درس خواندن در تابستان را جدی‌تر می‌گیرند و بیشتر وقت می‌گذارند‌. شما هم ممکن است یک یا چند درس از دوازدهم را انتخاب کنید و در تابستان بخوانید و یا شاید تصمیم بگیرید هیچ درسی از دوازدهم را نخوانید و فقط درس‌های دهم و یازدهم را مطالعه کنید و امتحان بدهید‌.

 تصمیم با خود شماست اما توصیة ما این است که قدر این ماه‌ها را بدانید و حتی اگر پایه ی درسی‌تان قوی هم‌ نیست‌، حداقل یک یا دو درس از درس‌های دوازدهم را انتخاب کنید و در تابستان پیش‌خوانی کنید.

اکنون به توضیح هر کدام از آزمون های تابستان می پردازیم

آزمون 1مرداد : یک پنجم اول از کتاب‌های دهم (‌عمومی و اختصاصی) + یک پنجم از کتاب‌های یازدهم (‌عمومی و ‌اختصاصی‌) + یک پنجم اول از‌ کتاب های دوازدهم‌ (از حجم درنظرگرفته شده برای تابستان)‌ توجه کنید که از کتاب‌های سال آینده می‌توانید یک تا چهاردرس اختصاصی‌ را انتخاب کنید و بخوانید و پاسخ دهید تعداد سوال‌ها برای هر درس 10تاست بنابراین پایه‌های دهم و یازدهم که شامل درس‌های عمومی و اختصاصی است . به غیر از زیست که بیست سوالی است.

آزمون 15 مرداد:یک پنجم دوم از کتاب‌های دهم‌ +یک پنجم دوم از کتاب‌های یازدهم +‌ یک‌پنجم اول و دوم از‌ کتاب‌های سال بعد (‌از حجم درنظر گرفته شده برای تابستان‌)

توجه می‌کنید که در آزمون 15 مرداد آن مبحث‌هایی از دوازدهم که در آزمون 1 مرداد جزء برنامه بودند دوباره در برنامة آزمون قرار دارند.

 علت هم واضح است مباحث دوازدهم برای شما جدید است و نیاز به تمرین بیشتر برای تسلط دارد‌. ضمناً ممکن است برخی دانش آموزان از برنامه عقب باشند بنابراین برنامة آزمون در قسمت درس‌های دوازدهم به‌صورت پوششی است تا دانش‌آموزان هم فرصت جبران داشته باشند و هم این‌که بتوانند روی مباحث دوازدهم مسلط‌تر شوند‌. درس‌های دهم و یازدهم چون قبلاًً و در سال‌‌های قبل مطالعه شده‌اند در هر آزمون به‌صورت مستقل ارائه می‌شوند و مباحث قبلی تکرار نمی‌شوند.

آزمون 29 مرداد: یک پنجم سوم از کتاب‌های دهم + یک پنجم سوم از کتاب‌های یازدهم + یک پنجم اول و دوم و سوم از کتاب‌های سال بعد (‌از حجم در نظر گرفته شده برای تابستان‌) در این‌جا هم مشاهده می‌کنید مباحث پایة دوازدهم در این آزمون هم به‌صورت پوششی درنظر گرفته شده تا دانش‌آموزان فرصت جبران عقب‌ماندگی‌ها و مسلط‌تر شدن را داشته باشند.

آزمون 12 شهریور : یک پنجم چهارم از کتاب‌های دهم + یک پنجم چهارم از کتاب‌های یازدهم + یک پنجم اول و دوم و سوم و چهارم از کتاب‌های سال بعد (‌از حجم درنظر گرفته شده برای تابستان‌)

آزمون 26 شهریور :پنج پنجم کتاب‌های دهم + پنج پنجم کتاب‌های یازدهم (‌کل کتاب‌های دهم و یازدهم در روز جمعه 26 شهریورر آزمون گرفته می‌شود. + تمام مباحث درنظر گرفته شده از کتاب های دوازدهم‌ طبق برنامة تابستان.

آزمون‌ 9مهر: مشابه آزمون 18 تیر است. هم آزمون جامع و جمع‌بندی تابستان است و هم یک سکوی مقایسه است که میزان پیشروی شما را در تابستان نشان می‌دهد‌. آزمون 9 مهر برای شما که در تابستان به طور جدی برنامه‌ریزی می‌کنید و برای دیگرانی که از مهر کار خود را با این آزمون‌ شروع خواهند کرد یک ازمون تعیین سطح هم هست‌. شما در آغاز سال تحصیلی وضعیت خود را مشخص می‌کنید و سپس در سکوهای مقایسة بعدی میزان پیشرفت خود را در مقایسه با این آزمون و آزمون 18 تیر اندازه‌گیری می‌کنید.


همان‌طور که مشاهده می‌کنید برنامة آزمون‌های تابستان یک برنامة منسجم و قوی است شما با هر پایة درسی و با هر میزان اراده و توان زحمت و تلاش می‌توانید از این برنامه استفاده کنید و به پیش بروید‌. اما بدیهی است اگر جدی‌تر و پرتلاش‌تر باشید و با هدف و برنامه درس بخوانید نتیجة بهتری خواهید گرفت. قدر تابستان و برنامة تابستان را بدانید!


برنامة راهبردی کانون‌ در آزمون تابستان برای دهمی‌ها که سال بعد یازدهمی خواهند شد.

به‌جز آزمون 18 تیر که تعیین سطح و جمع‌بندی درس‌های سال قبل شماست و نقش سکوی مقایسه را برای آزمون 9 مهر هم دارد بقیة آزمون‌ها شامل دو دفترچة مشترک ( از سال قبل یعنی دهم‌) و دفترچة غیرمشترک (‌از درس‌های انتخابی شما برای سال بعد یعنی سال یازدهم‌) است.

شما می‌توانید یک یا چهار کتاب از درس‌های یازدهم را انتخاب کنید و در طول تابستان تقریباً نصف نیم سال اول یازدهم را در طی پنج آزمون بخوانید و آزمون بدهید‌. به این ترتیب در آغاز سال تحصیلی هم پایة دهم شما قوی‌تر خواهد بود و هم این‌که قسمتی از نیم سال اول را پیش‌خوانی کرده اید و در آغاز سال تحصیلی‌،‌ فعال تر و موفق‌تر خواهید بود‌. 

در این‌جا برنامة  آزمونهای تابستان را توضیح می‌دهیم.

آزمون 18 تیر: این آزمون تعیین سطح و جمع‌بندی سال قبل (‌دهم‌) است. در این آزمون که هم تعیین سطح است و هم نقش جمع‌بندی سال قبل را دارد شما از کتاب‌های سال قبل خود (‌یعنی دهم‌) امتحان می‌دهید‌. در آزمون 9 مهر هم‌، محتوا و برنامة آزمون مشابه همین آزمون 18 تیر است‌. وقتی نتایج خود را در 9 مهر با 18 تیر مقایسه کنید متوجه خواهید شد که آیا در تابستان پیشرفت داشته‌اید‌؟ و اگر پیشرفت داشته‌اید در کدام درس‌ها و چقدر‌؟

آزمون 1مرداد :یک پنجم اول از کتاب‌های پارسال (‌دهم‌) + یک پنجم (از حجم در نظرگرفته شدة یازدهم برای تابستان‌)

آزمون 15 مرداد: یک پنجم دوم از کتاب‌های پارسال (‌دهم‌) + دو پنجم‌ (‌از حجم درنظر گرفته شدة یازدهم برای تابستان‌)

آزمون 29 مرداد: یک پنجم سوم از کتاب‌های پارسال (دهم ) + سه‌‌پنجم ( از حجم در نظر گرفته شدة یازدهم برای تابستان‌)

آزمون 12 شهریور :یک پنجم چهارم از کتاب‌های پارسال (‌دهم‌)+ چهار پنجم. (از حجم در نظر گرفته شدة یازدهم برای تابستان)

آزمون 26 شهریور:  پنج پنجم ( یعنی کل کتاب‌های پارسال (‌دهم‌) که مشابه آزمون 18 تیر است و مشخص می‌کند در تابستان پایة دهم را چقدر تقویت کرده‌اید‌) + نیمی از درس‌های ترم اول یازدهم البته درس‌های یازدهم انتخابی هستند و شما در همان درس‌هایی که در تابستان مطالعه کرده‌اید آزمون خواهید داد.


سوالات خود در مورد برنامه تابستان را می توانید در زیر همین مطلب بنویسید.

6/10/2023 4:16:23 AM
Menu