فاطمه صفری رتبه 120: چگونه در درس اقتصاد درصد 100 کسب کردم

این مطلب توسط فاطمه صفری، رتبه 120 کنکور انسانی 99، دانشجوی دبیری علوم اجتماعی نسیبه فرهنگیان تهیه شده است.

فاطمه صفری رتبه 120: چگونه در درس اقتصاد درصد 100 کسب کردم

این مطلب توسط فاطمه صفری، رتبه 120 کنکور انسانی ۹۹، دانشجوی دبیری علوم اجتماعی نسیبه فرهنگیان تهیه شده است.

* عضو گروه رتبه های برتر کانون *


اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

حتماً ابتدا کتاب را به صورت دقیق مطالعه می کردم.  سپس اگر متوجه بخش هایی از کتاب نمی‌شدم، به درسنامه رجوع می کردم و سپس به سراغ تست می رفتم. اما برای مسائل، چون کتاب توضیح کاملی ندارد ابتدا درسنامه را مطالعه می کردم و بعد از همان بخش شروع به تست زدن می کردم.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

هنگامی که برای اولین بار درسی را می خواستم مطالعه کنم، اولویت با درسنامه بود و بعد از آن خیلی کم به سراغ درسنامه می رفتم و بیشترین تمرکزم روی بخش تست ها بود. از نظر زمانی مواقعی که کمی خسته بودم یا در شب بیشتر تست می زدم و مواقعی که سرحال تر بودم و اکثراً صبح ها درس نامه را مطالعه می کردم.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

اگر سوالی را غلط می زدم و یا سوال را نمی زدم، پاسخ نامه را دقیق مطالعه می کردم. اما زمان هایی که تستی را درست پاسخ می دادم،  معمولاً یک نگاه خیلی کلی به پاسخ نامه می کردم تا متوجه شوم راه حل درست بوده یا خیر. 


منبع مطالعاتی من در درس اقتصاد

در این درس از کتاب آبی کانون استفاده می کردم. این کتاب، از نظر من یکی از بهترین منابع کنکور برای درس اقتصاد می باشد. متنوع بودن تیپ سوالات و ترتیب قرارگیری آن ها از ساده به پیچیده و برخوردار بودن از انواع سوالات آموزشی و سنجشی، این امکان را به من می داد که پس از مطالعه یک درس، در ابتدا با حل تست های آموزشی و ساده، یک آشنایی کلی با نحوه طرح سوال از آن درس داشته باشم و سپس در دفعات آتی مرور آن درس به سراغ تست های سنجشی و چالشی بروم.

این کتاب درسنامه بسیار عالی دارد که قسمت های کلیدی و مهم بخش تئوری کتاب را با نمودار و جدول و مثال های مطابق با واقعیت بیان کرده است و علاوه بر آن، تمامی مسائل کتاب به طور واضح و با بیانی ساده توضیح داده شده است و تمامی فرمول های مورد نیاز برای حل تست های قسمت مسائل نوشته شده است.

از تمامی قسمت های مهم متن کتاب به گونه های مختلفی تست طراحی شده است و از آن جایی که بخش مهمی از سوالات کنکور در درس اقتصاد مربوط به مسائل می باشد، در این کتاب به این قسمت توجه ویژه‌ای شده و انواع سوالاتی که از قسمت مسئله، امکان طرح آنها در کنکور وجود دارد به آن پرداختند.

 تعداد زیاد تست ها از هر مبحث این امکان را به من می‌داد که هر دفعه برای مرور یک درس تست های جدید را حل کنم و آزمون های جمع بندی پایان درس، باعث شدند که من متوجه بشوم چه میزان تسلط بر آن درس دارم.