محمدحسین شکری رتبه 3: چگونه در اقتصاد درصد 100 کسب کردم

این مطلب توسط محمدحسین شکری، رتبه 3 کنکور انسانی 99، دانشجوی علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهیه شده است.

محمدحسین شکری رتبه 3: چگونه در اقتصاد درصد 100 کسب کردم

این مطلب توسط محمدحسین شکری، رتبه 3 کنکور انسانی ۹۹، دانشجوی علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهیه شده است.

*عضو گروه رتبه های برتر کانون *


اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

در درس فلسفه و منطق، با توجه به ماهیت فهم محور آن، بهتر است که ابتدا تسلط کامل بر کتاب درسی پیدا کرد و سپس سراغ تست های آن درس رفت و بدین شکل ابتدا درسنامه مطالعه می کردم و سپس، شروع به تست زدن می کردم.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

در ابتدای مطالعه، بهترین کار این بود که درس نامه را بررسی کنم و در زمان جمع بندی، اولویتم تست زدن بود.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

قطعا بخشی از فرآیند یادگیری با مطالعه پاسخ نامه ها حاصل خواهد شد و در درسی هم چون فلسفه و منطق، بدون شک پروسه سه بخشی است مطالعه درسنامه، تست زدن، مطالعه پاسخ نامه. 


منبع مطالعاتی من در درس اقتصاد

در درس اقتصاد از کتاب آبی قلم چی استفاده می کردم. به نظرم از مهم ترین مزیت های کتاب این بود که با مطالعه و استفاده از تست های آن توانستم به تسلط کامل و کافی برای پاسخگویی به تمام سوالات درس اقتصاد در کنکور سراسری برسم.

با توجه به اینکه با استفاده از این کتاب به درصد ۱۰۰ در کنکور سراسری رسیدم، تاثیری غیر قابل انکاری در موفقیت من داشت.

از ویژگی های جالب این کتاب، تدریس و تشریح چگونگی حل مسائل اقتصاد در کنکور سراسری است که نیمی از سوالات آن را تشکیل می دهد.

به داوطلبان و دوستان توصیه می کنم پس از مطالعه کامل کتاب درس،ی حتما برای کسب بالا در این درس، از کتاب آبی اقتصاد کانون استفاده کنند.