توان در مدار (2) - محمدرضا اصفهانی

توان در مدار (2) - فصل دوم فیزیک یازدهم - محمدرضا اصفهانی

توان در مدار (2) - محمدرضا اصفهانی

کنکوری عزیز

چنانچه بخش اول مبحث توان در مدار را مطالعه نکرده‌اید لطفا ابتدا آن بخش را مطالعه نمایید .

در فایل حاضر بخشی از ریز‌نکات مهم مربوط به مبحث توان الکتریکی همراه با نمودار بررسی شده است .محمدرضا اصفهانی-دانشجوی دکتری فیزیک علم و صنعت


4/2/2023 9:38:52 AM