در آزمون 3 اردیبهشت کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون 3 اردیبهشت  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش :


 پردازش آزمایشی  (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

           *  ساعت  12:10   این پردازش با 30080  نفر انجام شد .

 

 پردازش اول 

          *  ساعت  13:00    با تعداد  162,892  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        14:25        5970 دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        14:45   کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

    

 پردازش دوم  

          *  ساعت  16:00    با تعداد  201,800  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        17:10         3551 دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        17:20    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


  پردازش سوم 

          *  ساعت  18:00    با تعداد  221,849  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        18:35         698 دانش آموز با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        18:50   کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


  پردازش چهارم

          *  ساعت  20:00    با تعداد  227,823  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       20:50   کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .