تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس استعدادهای درخشان

به اطلاعیه زیر در مورد مهلت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان توجه کنید.

تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس استعدادهای درخشان

ششمی های عزیز به اطلاعیه زیر در مورد مهلت ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان توجه کنید.