اعمال حذفیات کنکور 1400 در کتاب زرد 12 دوره تجربی-نسخه آخر

برای انطباق صد در صدی با سر فصل‌های کنکور 1400ضمیمه پیوستتهیه شده است. در این ضمیمه حذفیات کنکور 1400 از کتاب زرد 12 دوره مشخص شده و سؤال جایگزین انتخاب شده است.

اعمال حذفیات کنکور 1400 در کتاب زرد 12 دوره تجربی-نسخه آخر

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

کتاب زرد 12 دوره تجربی چاپ 1400 شامل 2 دوره کنکور داخل و خارج از کشور 99 + 2 دوره کنکور داخل و خارج از کشور 98 + 8 دوره آزمون گزینش شده از کنکورهای سال‌های گذشته (مناسب نظام جدید)، آزمون‌های کانون و سؤال‌های تالیفی است.

به خاطر نحوه گزینش هوشمندانه این کتاب ، پوشش تمامی مطالب کتا‌های درسی دهم، یازدهم و دوازدهم صورت گرفته است.


برای انطباق صد در صدی با سر فصل های کنکور 1400ضمیمه پیوست تهیه شده است. در این ضمیمه حذفیات کنکور 1400 از کتاب زرد 12 دوره مشخص شده و سؤال جایگزین انتخاب شده است.


شما در دوران جمع‌بندی می توانید در آزمون‌های آنلاین کتاب زرد که در سایت کانون برگزار می‌شود، شرکت کنید.