سطح پاسخگویی آزمون20فروردین ماه دوازدهم تجربی-بازه ترازی7000

برای دانش آموزانی که تراز کل آن‌ها در بازه ترازی 7000 است، شیمی دشوار بوده است.

سطح پاسخگویی آزمون20فروردین ماه دوازدهم تجربی-بازه ترازی7000

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آزمون 20 فروردین ماه برگزار شد.

برای دانش آموزانی که تراز کل آن‌ها در بازه ترازی 7000 است، شیمی دشوار بوده است.