سطح پاسخگویی آزمون20فروردین ماه دوازدهم تجربی-بازه ترازی 6250

برای دانش آموزانی که تراز کل آن‌ها در بازه ترازی 6250 است، فیزیک و ریاضی آسان بوده است.

سطح پاسخگویی آزمون20فروردین ماه دوازدهم تجربی-بازه ترازی 6250

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آزمون 20 فروردین ماه برگزار شد.

برای دانش آموزانی که تراز کل آن‌ها در بازه ترازی 6250 است، فیزیک و ریاضی آسان بوده است.