سطح پاسخگویی آزمون20فروردین ماه دوازدهم تجربی-بازه ترازی5500

برای دانش آموزانی که تراز کل آن‌ها در بازه ترازی 5500 است، زیست شناسی و ریاضی آسان بوده است.

سطح پاسخگویی آزمون20فروردین ماه دوازدهم تجربی-بازه ترازی5500

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آزمون 20 فروردین ماه برگزار شد.

برای دانش آموزانی که تراز کل آن‌ها در بازه ترازی 5500 است، زیست شناسی و ریاضی آسان بوده است.