سطح پاسخگویی آزمون20فروردین ماه دوازدهم تجربی-بازه ترازی4750

برای دانش آموزانی که تراز کل آن‌ها در بازه ترازی 4750 است، زیست شناسی آسان بوده است.

سطح پاسخگویی آزمون20فروردین ماه دوازدهم تجربی-بازه ترازی4750

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آزمون 20 فروردین ماه برگزار شد.

برای دانش آموزانی که تراز کل آن‌ها در بازه ترازی 4750 است، زیست شناسی آسان بوده است.